Noslēdzies projekts “Preiļu novada uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība”

19.10.2021.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” 2. projektu iesniegumu atlases kārtas “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” projekts Nr.5.6.2.0/16/I/013 “Preiļu novada uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība” tika uzsākts 2018. gada oktobrī, kad tika uzsākti projekta 1. darbības  – Rietumu ielas izbūves būvdarbi. Rietumu iela eskpluatācijā tika nodota 2021. gada 27. janvārī. Paralēli 2020.gada oktobrī tika uz ākta projekta 2. darbība – Industriālās teritorijas izbūve Rietumu ielai pieguļošajā teritorijā un 2021. gada 6. oktobrī svinīgi ekspluatācijā tika nodots “Tipveida neapkurināmās angāra ēkas, divu moduļu tipa sadzīves ēku un funkcionāli saistītās teritorijas izbūve Rietumu ielai pieguļošā teritorijā” objekts.

Projekta rezultātā:

  1. Izbūvēta jauna iela 3.06 km garumā. Rietumu ielas izbūve nodrošinās Preiļu novada lielāko uzņēmumu sasniedzamību, atvieglos transporta plūsmu caur pilsētas centru.
  2. Izbūvēta industriālā teritorija ar tipveida angāru un saimniecības ēkām, kas publiskas izsoles rezultātā iznomāta SIA “Preiļu putni”. Iznomātajā objektā uzņēmums plāno ieguldīt savas investīcijas modernās ražošanas iekārtās, kā arī izmantot visas teritorijas iespējas, paplašinot ražošanas apjomus un radīt jaunas darba vietas.

Projekta vispārējais mērķis ir vērsts uz MK noteikumos noteikto 5.6.2.SAM mērķi – teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību attīstības programmām, nodrošinot videi draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu. Projekta konkrētais mērķis – paaugstināt Preiļu novada esošo uzņēmumu sasniedzamību, attīstīt uzņēmējdarbību un paaugstināt konkurētspēju, uzlabot novada pievilcību, revitalizējot degradētās teritorijas novadā, līdz ar to arī veicinot potenciālu sociālo, ekonomisko aktivitāšu un pakalpojumu nodrošināšanu novadu un apkārtējo teritoriju iedzīvotājiem, izbūvējot Rietumu ielu Preiļos un Industriālo zonu Rietumu ielai piegulošajā teritorijā.

            Projekta koordinatore,

S. Meļko

Pēdējās izmaiņas: 19.10.2021.