Apstiprināti divi jauniešu iniciatīvu projektu iesniegumi

18.10.2021.

Šī gada jūlijā noslēgusies projektu izvērtēšana Preiļu novada pašvaldības rīkotajā Eiropas Sociālā fonda projekta „Atbalsts priekšlaicīgās mācību pārtraukšanas samazināšanai” jaunatnes iniciatīvu projektu konkursā. Projektus konkursam bija iesniegušas dažādas biedrības, no kurām vērtēšanas komisija apstiprinājusi 2 projektus, kuri tiks īstenoti 2021/2022. gadā.

Preiļu novadā tiek īstenots projekts “PuMPuRS”, kura ietvaros izglītojamie, kuriem ir risks priekšlaicīgi pamest mācības, saņem individuālu atbalstu – konsultācijas mācību priekšmetos, psihologa, logopēda, speciālās izglītības pedagoga, sociālā pedagoga un citu speciālistu atbalstu, atbalstu individuālās lietošanas priekšmetiem, ēdināšanas vai transporta izdevumu kompensāciju. Tāpat ar 2018.gada rudeni ir uzsākts jauniešu iniciatīvu projekta konkurss.

2021/2022. mācību gada rudens projektu konkursā varēja pieteikties iesniedzēji, kas ir jaunatnes organizācijas, biedrības un nodibinājumi un veic darbu ar jaunatni. Galvenā projekta prasība ir piesaistīt jauniešus, kuriem ir riski pamest izglītības iestādi un ar savām neformālās izglītības metodēm, aktivitātēm pozitīvi motivēt, iedvesmot nepamest mācības. Vienam projektam pieejamais finansējuma apmērs ir 4600 eiro, kas 100% apmērā tiek nodrošināts no projekta  līdzekļiem (Eiropas Sociālais fonds). Projekta īstenošanas laikā ir jāveicina priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivācija turpināt izglītību un viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē, tāpat jāiesaista priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamie jaunieši aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu bērnu un jauniešu dzīves un mācību vietai. Projekta mērķa grupa ir vispārējās izglītības iestāžu izglītojamie no 5. līdz 12.klasei, kā arī to profesionālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas, izglītojamie no 1. līdz 4.kursam, t.sk. priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamie.

Atklātajā projektu konkursā īstenošanai apstiprināti šādi jauniešu iniciatīvu projekti:

Biedrība “Dodkepu.lv”, projekta nosaukums – “Kamanu suņu sports kā motivātors Salas pamatskolas audzēkņiem”. Projekta mērķis ir paaugstināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu motivāciju mācīties un veicināt līdzdalību ikdienas dzīvē, sniedzot iespēju ārpus stundu aktivitātēs izglītoties par apkārtējo vidi, izmantojot kamanu suņu sporta elementus.

Projektā kā galvenās aktivitātes, tās iekļaujot vairāku dienu garumā, paredzētas:

  • Iepazīšanās ar kamanu suņu sportu veidiem un aktīva komunikācija ar apmācītiem Sibīrijas Haskijiem gan ziemas, gan bezsniega apstākļos.
  • Praktiska darbošanās ar ekipējumu un kamanu suņiem, jaunieši izmēģina dažādus kamanu suņu sporta veidus.
  • Iedvesmojoši pieredzes stāsti no Dodkepu.lv sportistiem, kuri vēl pašlaik mācās vispārējā mācību iestādē un aktīvi piedalās kamanu suņu sporta sacensībās.
  • Praktiska nodarbība ar fizioterapeitu par veselīgu dzīvesveidu, jaunieši apgūst pamata iesildīšanās/atsildīšanās vingrinājumus, mācās tos pielietot.
  • Aktīvs pārgājiens ar uzdevumiem un mācīšanos par apkārtējās dabas procesiem Latvijas valsts mežu takās, kanikrosa ekipējumā kopā ar kamanu suņiem.
  • Dalība dodkepu.lv koptreniņos kamanu suņu sportā ar mērķi mācīties strādāt kopā ar kamanu sporta suni un komandā ar citiem jauniešiem.
  • Katram jaunietim pieejams, ar pašu jauniešu atlasītām bildēm, fotoalbums gan digitālā, gan, vēl svarīgāk, taustāmā formā ar uzņemtajām dalībnieku fotogrāfijām projekta aktivitāšu laikā.

Biedrība “DUEsport, projekta nosaukums – “reStart!”. Projekta mērķis sniegt atbalstu jauniešiem sevis izzināšanas un mērķtiecīgas pašattīstības procesā, un iegūt pieredzi, kā pašam veidot savu dzīvi caur aktīvu līdzdarbošanos sociālās aktivitātēs. Plānotā mērķa grupa ir Preiļu novada jaunieši vecumā no 16 -19 gadiem.  Projekta galvenais uzdevums radīt jaunietim motivāciju turpināt mācīties.

Projekta ietvaros notiks sevis izzinošas aktivitātes, būs gan diskusijas par jauniešu vēlamo mācību vidi, lai izzinātu jauniešu vajadzības, kas veicinātu daudz vairāk laika atvēlēt mācībām. Kā arī jaunieši varēs apgūt prezentācijas mākslu, kā saistoši pastāstīt par sevi, gan kā pareizi sevi vizuāli pasniegt, gan attīstīt runas stilu. Jauniešiem būs lieliska iespēja iejusties dažādās situācijās un saprast, cik daudz katrā no viņiem mīt gan līderis, gan vadītājs, gan darītājs. Piedaloties aktivitātēs jaunieši  apzināsies savas stiprās puses, kā rezultātā jaunietis kļūs daudz drosmīgāks savu personīgo mērķu izvirzīšanā. Tas noderēs sevis motivēšanā turpināt izglītoties un iespējams jau ar daudz mērķtiecīgāku pieeju, jo būs izkristalizējies, ko tad īsti jaunietis vēlas sasniegt. Projekts tiks uzsākts šī gada novembrī un ilgs 9 mēnešus.

 

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) tiks īstenots līdz 2022. gada 31. decembrim. Projekta mērķa grupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei, kā arī profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam. Projektu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pilsētu un novadu pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm.

 

Sagatavoja:
PUMPURS Jaunatnes iniciatīvu projektu
Preiļu novada koordinatore
Sintija Ančeva
28291082

Pēdējās izmaiņas: 18.10.2021.