Uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstībai tiek sakārtots vēl viens objekts

14.10.2021.

Preiļu novada dome realizē darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” SAM 5.6.2. specifiskā mērķa „Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” trešās projektu iesniegumu atlases kārtas „Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā Latgales plānošanas reģiona attīstības programmas pielikumā noteikto teritoriju pašvaldībās” projekta Nr.5.6.2.0/20/I/005 “Uzņēmējdarbības vides uzlabošana un investīciju piesaistes veicināšana Riebiņu novadā”.

Projekta vispārējais mērķis ir Stabulnieku pagasta teritorijas revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību attīstības programmai, nodrošinot videi draudzīgu teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu.

A/c Nr. 1 Polkorona – Voveri” esošās situācijas fotofiksācijas:

Projekta konkrētais mērķis – paaugstināt Stabulnieku pagastā esošo uzņēmumu sasniedzamību, attīstīt uzņēmējdarbību un paaugstināt konkurētspēju, uzlabot novada pievilcību, revitalizējot degradētās teritorijas Riebiņu novadā, līdz ar to arī veicinot potenciālu sociālo, ekonomisko aktivitāšu un pakalpojumu nodrošināšanu novadu un apkārtējo teritoriju iedzīvotājiem, veicot Riebiņu novada Stabulnieku pagasta pašvaldības autoceļa Nr.1 Polkorona- Voveri km 0.700 -2.700 ceļa infrastruktūras uzlabošanu tiks veicināta vietējo uzņēmēju un saimniecisko darbu veicēju konkurētspēja, uzlabojot un atjaunojot ceļa infrastruktūru.

Rezultātā tiks veicināta vietējās uzņēmējdarbības attīstība, sekmējot jaunu darba vietu radīšanu lauku teritorijās. Projekta rezultātā tiks izveidotas jaunas darba vietas, paplašināts uzņēmējiem pieejamo pakalpojumu klāsts un sakārtota publiskā infrastruktūra.

Projekta plānotās aktivitātes atbilst projekta izvirzītajam mērķim un SAM 5.6.2. mērķim.Projekta kopējās izmaksas sastāda 400 000.00EUR, no kurām ERAF ir 340 000.00 EUR, valsts budžeta un pašvaldību finansējums 60 000.00 EUR. Projekta sasniedzamo rādītāju vērtības – tiks atjaunota 3.50 ha liela degradētā teritorija Riebiņu novadā, izveidotas jaunas 5 darba vietas un 340 000.00 EUR komersantu ieguldījums nefinanšu investīcijās pašu nemateriālos aktīvos un pamatlīdzekļos.

Projekta īstenošanas ilgums – 24 mēneši.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks pārbūvēts ceļa posms Nr. 1 Polkorona- Voveri km 0.700 – 2.700 garumā, kopējā garumā 2 km.

Projekta ietvaros tiks veikta caurteku un ūdens novades sistēmas sakārtošana – sakārtojot meliorācijas sistēmu- iztīrīt novadgrāvjus ceļa blakus teritorijā. Uz ceļa posma paredzēts  Polkorona –Voveri 0.700-2.700 asfaltbetona segums. Tiks uzlabots ceļa tehniskais stāvoklis, paaugstināts satiksmes drošība un komforts, samazinās ceļu uzturēšanas darbu apjomi, ļaus nodrošināt drošu piekļūšanu teritorijā esošajiem īpašumiem un ražošanas uzņēmumiem, tā veicinot ceļam piegulošo apdzīvoto vietu un pārējās teritorijas attīstību, kā arī vienkāršojot ceļa uzturēšanas darbus.

Būvdarbus “Riebiņu novada Stabulnieku pagasta pašvaldības autoceļa Nr.1 Polkorona- Voveri km 0.650 -2.720  pārbūve” veic SIA “Krustpils” . Būvdarbu kopējās izmaksas  ir 604237,32 EUR ar PVN 21%. Būvuzraudzību nodrošina SIA “JURĒVIČS UN PARTNERI”, kopējās izmaksas ar PVN ir EUR 20 570,00. |Autoruzraudzību nodrošina SIA “KEM” ar PVN ir EUR 812,33.

SIA “Krustpils” objektā no 16.06.2021. līdz 15.08.2021. bija tehnoloģiskais pārtraukums, taču līguma kopējais darbības termiņš netiek mainīts. Ja meteoroloģiskie laikapstākļi būs būvniecībai labvēlīgi, šogad objektā plānojas pabeigt darbus, kas saistīt ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas  izbūvi un objekta sagatavošanu asfaltbetona seguma virsbūves izbūvei.

Aicinām  autovadītājus un iedzīvotājus izturēties ar sapratni pret satiksmes ierobežojumiem un neērtībām minēto pašvaldības ceļu pārbūves darbu laikā!

Informāciju sagatavoja

Riebiņu apvienības pārvaldes
Attīstības un plānošanas daļas vadītāja

Inese Jakovele

Pēdējās izmaiņas: 14.10.2021.