Preiļu novada pašvaldība rīko atklātu konkursu uz Preiļu novada Kultūras un tūrisma pārvaldes vadītāja amatu

12.10.2021.

Darba veids: Darba līgums uz nenoteiktu laiku, 1 likme
Vakanto vietu skaits: 1

Mēnešalga no EUR 1640,00

Galvenie pienākumi:

 • nodrošināt Preiļu novada kultūras, novadpētniecības, tūrisma un darba ar jauniešiem attīstības stratēģijas izstrādi atbilstoši valsts kultūrpolitikas pamatnostādnēm un Preiļu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijai, koordinēt tās realizāciju;
 • plānot un vadīt pārvaldes darbu, noteikt darbības virzienus un darbības prioritātes, izstrādāt iekšējos normatīvos dokumentus;
 • izstrādāt un ieviest novada kultūras piedāvājuma koncepciju;
 • plānot kultūras pasākumus dažādām sabiedrības grupām kultūras, mākslas, tautas jaunrades, novadpētniecības jomās un nodrošināt to īstenošanu;
 • nodrošināt vietēja, valsts un starptautiska mēroga pasākumu sagatavošanu un norisi, finansējuma piesaisti kultūras, mākslas, novadpētniecības un mūžizglītības jomās;
 • attīstīt daudzveidīgu un plašu kultūras pakalpojumu klāstu Preiļu novadā, nodrošinot iedzīvotājiem kultūras līdzdalības un brīvā laika pavadīšanas iespējas.

Prasības pretendentiem:

 • augstākā izglītība vai maģistra grāds sociālo zinātņu vai kultūras jomā;
 • pieredze vadošā amatā ar kultūras jomu saistītā iestādē vai līdzīga rakstura organizatoriskā un radošā pieredze;
 • pieredze iestādes finanšu plānošanā un izlietošanas kontrolē;
 • pieredze vietēja un starptautiska mēroga kultūras pasākumu plānošanā un īstenošanā;
 • prasme lietot informācijas tehnoloģijas;
 • valsts valodas prasme augstākajā līmenī, priekšrocība – svešvalodu zināšanas (angļu, krievu) sarunvalodas līmenī;
 • zināšanas par iestādes darba organizēšanu (darba likumdošana, lietvedība, finanšu jautājumi) un šo jomu reglamentējošu normatīvo aktu pārzināšana, zināšanas par kultūras jomas procesiem;
 • stratēģiska domāšana, labas prezentēšanas, komunikācijas un organizatoriskās prasmes, precizitāte un augsta atbildības sajūta;
 • prasme vadīt komandu, motivēt darbiniekus, paust viedokli, pamatot savu rīcību un lēmumus.

Pretendenti konkursa nolikumā minētos dokumentus:

 • motivācijas vēstule,
 • dzīves un iepriekšējās profesionālās pieredzes aprakstu (CV),
 • izglītību un tālākizglītību apliecinošu dokumentu kopijas,
 • valsts valodas prasmes dokumentu (ja nepieciešams),
 • redzējums par pašvaldības Kultūras un tūrisma pārvaldes darbību un attīstības prioritātēm tuvākajos 5 (piecos) gados,

iesniedz personīgi Preiļu novada domes Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā (1. stāvā) Raiņa bulvārī 19, Preiļos, vai nosūtot elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu) uz e-pasta adresi dome@preili.lv ar norādi “Pieteikums uz Preiļu novada pašvaldības Kultūras un tūrisma pārvaldes vadītāja amatu” līdz 2021. gada 22. oktobra plkst. 12.00.

Privātuma paziņojums par datu apstrādi pretendentu atlases procesā

Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.panta 1.,2.p. informējam:

–          Datu apstrādes pārzinis Preiļu novada pašvaldība, Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301, tālrunis: 65322766

e-pasts:dome@preili.lv;
–          pretendentu pieteikumos iekļauto personas datu apstrādes mērķis ir pretendentu atlases veikšana;
–          Personas datu apstrādes tiesiskais pamats – pārziņa leģitīmās intereses;
–          Personas datu saņēmēji –domes administrācija un speciālisti, kuri iesaistīti personāla atlases un izvērtēšanas procesā (pretendentu atlases komisija);
–          Personas dati netiks nodoti uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju; kā arī, netiks veikta automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana;
–          Pēc atlases pretendentu personas dati tiks uzglabāti līdz tekošā gada beigām;
Pretendentam, kā datu subjektam, ir tiesības:

 • pieprasīt pārzinim piekļuvi datu subjekta personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību;
 • iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei.

Iesniedzot pieteikuma dokumentus uz attiecīgo vakanci, pretendents apliecina, ka ir informēts par personas datu apstrādi pretendentu atlases procesā.

Konkursa nolikums uz Kultūras un tūrisma pārvaldes vadītāja amatu

Pēdējās izmaiņas: 27.10.2021.