Projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Preiļu novadā” īstenošana tuvojas noslēgumam

17.09.2021.

Preiļu novadā īstenotais Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) Specifiskā atbalsta mērķa 9.3.1.1. pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanas 2. kārtas projekts Nr.9.3.1.1./18/I/009 “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Preiļu novadā” tuvojas noslēgumam.

Projekta mērķis ir izveidot un attīstīt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūru Preiļu novadā pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, uzlabojot viņu sociālo situāciju, ģimeņu dzīves kvalitāti un nodrošinot iespēju saņemt vienlīdzīgus pakalpojumus, tādējādi sekmējot integrāciju sabiedrībā.

Projektā ir īstenotas plānotās darbības, kas attīstīja esošos un izveidoja arī jaunus sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus, kas ir sekmēja mērķa grupas personu iespēju saņemt vienlīdzīgus pakalpojumus, jo īstenojot projektu ir radīta sociālo pakalpojumu sniegšanas prasībām atbilstoša vide.

Projektā paredzētas aktivitātes ir īstenotas divos Preiļu novada Labklājības pārvaldes objektos:

  • Jaunatnes ielā 1, Līčos, Preiļu pagastā, Preiļu novadā,
  • Dienas aprūpes centrā Aglonas ielā 1a, Preiļos.

Jaunatnes ielā 1, Līčos ir izveidots fizioterapeita kabinets, kas nodrošina sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte un, kuri dzīvo ģimenēs.  Fizioterapeita kabinets atrodas ēkas pirmajā stāvā. Ēkas otrajā stāvā izveidoti un labiekārtoti grupu dzīvokļi (16 personām), lai nodrošinātu pakalpojumu pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuras potenciāli var nonākt valsts ilgstošas aprūpes institūcijā un, kurām ir noteikta smaga vai ļoti smaga invaliditāte (I vai II invaliditātes grupa). Ir uzsākta grupu dzīvokļa pakalpojuma sniegšana un labiekārtota arī sociālā darbinieka darba vieta.

Nodrošināta vides un informācijas pieejamība sociālās rehabilitācijas pakalpojuma un grupu dzīvokļa pakalpojuma saņēmējiem. Ierīkotas margas gaiteņos, ar kontrastējošu joslu apzīmēti pakāpieni, uz margu lenteriem Braila rakstā un taktilā formā izcelta informācija, kā arī ar kontrastējošu marķējumu atzīmētas stiklotās durvis, lai pakalpojuma saņēmējs varētu orientēties apkārtējā telpā.

Pie ēkas izbūvēta lapene un āra aktivitāšu laukums, tādējādi radot iespējas grupu dzīvokļa pakalpojuma saņēmējiem pilnvērtīgāk un jēgpilnāk pavadīt savu ikdienu.

Projekta ietvaros ir veikta DAC telpu pārbūve un atjaunošana ēkas pirmajā stāvā, paredzot apmeklētājiem ērtas pakalpojumu saņemšanas vides izveidi. Ir izveidota un labiekārtota relaksācijas istaba, paplašināta virtuves niša, izveidota keramikas darbnīcas zona, paredzot atbilstošu grīdas segumu un to no pārējās aktivitāšu telpas atdalot ar dekoratīvo sienas paneli. Veikti ģērbtuves, gaiteņa, sanitāro mezglu, āra ieejas pārbūves un atjaunošanas darbi. Veikta iekšējo inženiertīklu izbūve un pārbūve (elektroinstalācija, ventilācijas sistēma, ūdensvads un kanalizācija, apgaismojums, ugunsaizsardzības sistēmas, video novērošana). Atjaunotās telpas ir labiekārtotas ar jaunām mēbelēm, sadzīves un radošām nodarbībām nepieciešamo inventāru un aprīkojumu. Tādējādi sasniegts projekta mērķis – labiekārtots Dienas aprūpes centrs (8 vietas) sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem.

2. stāvā, kur atrodas DAC vadības un psihologa darba kabineti un aktivitāšu telpa, kurā notiek dažādas radošās aktivitātes un nodarbības personām ar GRT – atjaunots telpu vizuālais izskats, kā arī tās ir labiekārtotas.

Pie DAC ir izbūvēti trīs āra infrastruktūras objekti – āra aktivitāšu laukums un lapene, paplašināts auto stāvlaukums.

Ir iegādāts dažāds inventārs un aprīkojums pašaprūpes un patstāvīgās funkcionēšanas prasmju apguvei, nodarbinātību veicinošo prasmju attīstībai, mākslinieciskās pašdarbības spēju attīstīšanai, relaksējošām nodarbībām, kā arī vides pieejamības nodrošināšanai atbilstoši Ministru kabineta 13.06.2017. noteikumiem Nr.338 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem”.

Kopējās projekta izmaksas: 550 264,07 EUR, no tām kopējie attiecināmie izdevumi: 490 137,22 EUR. Atbalsta summa: 76,72%  jeb 376 039,45 EUR, no tām:

  1. ERAF finansējums – 340 058,22 EUR;
  2. valsts budžeta dotācija pašvaldībām – 17 358,42 EUR;
  3. valsts budžeta finansējums – 18 622,81 EUR
  4. pašvaldības finansējums – 114 097,77 EUR

Projekta kopējie neattiecināmie izdevumi – 60 126,85 EUR, kas ir pašvaldības finansējums.

Projekta īstenošanas periods – 24 mēneši no  2019. gada 1. oktobra līdz 2021. gada 30. septembrim.

 

 

Pēdējās izmaiņas: 20.09.2021.