Izveidota Preiļu novada pašvaldības Vēlēšanu komisija

27.08.2021.

26. augustā kārtējās domes sēdes laikā tika izveidota Preiļu novada pašvaldības Vēlēšanu komisija septiņu cilvēku sastāvā. Domes deputāti vienbalsīgi Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja amatā apstiprināja Aiju Bitinas. Par katru potenciālo vēlēšanu komisijas locekļa kandidātu tika balsots atsevišķi un rezultātā, ar balsu vairākumu, amatā tika apstiprināta Žaneta Beča, Aldis Buks, Inga Proma, Anita Rumpe, Antra Meluškāne un Lidija Šatilova.

Kopumā uz Preiļu novada pašvaldības Vēlēšanu komisijas darbu pieteicās 13 kandidāti, no kuriem novada domes deputāts Ārijs Vucāns vēlēšanu komisijas priekšsēdētājas amatā virzīja Aiju Bitinas. No atlikušajiem 12 kandidātiem, viens kandidāts atsauca savu kandidatūru. Viens iesniedza nekorektu pieteikumu, par ko tika informēts, bet neuzklausīja lūgumu veikt korekcijas. Kopsummā uz novada domes vēlēšanu komisijas locekļa amatu pretendēja 10 personas.

Jau iepriekš tika minēts, ka dome pieņēma lēmums izveidot Preiļu novada pašvaldības Vēlēšanu komisiju septiņu cilvēku sastāvā. Kandidātu pieteikšanās termiņš tika noteikts līdz 2021. gada 9. augustam. Paziņojums par iespēju pieteikties uz minētās komisijas darbu tika izvietots novada pašvaldības ēkā, Riebiņu apvienības, Vārkavas apvienības pārvalžu ēkās, kā arī novada pašvaldības un apvienības pārvalžu mājaslapās.

Atbilstoši Pašvaldību vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumam, vēlēšanu komisijas un iecirkņu komisijas izveidojamas no Latvijas pilsoņiem, kuri prot latviešu valodu un kuriem ir vismaz vispārējā vidējā izglītība. Par vēlēšanu komisijas vai iecirkņa komisijas locekli nevar būt Saeimas vai attiecīgās pašvaldības domes deputāts. Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus vēlēšanu komisijā ir reģistrēto politisko partiju vai to apvienību centrālajām pastāvīgi funkcionējošām vadības institūcijām, kā arī katram attiecīgās domes deputātam, vai ne mazāk kā desmit balsstiesīgiem Latvijas pilsoņiem – vēlētāju grupai.

Laine Giluče,

Preiļu novada pašvaldības mājaslapas satura redaktore

Pēdējās izmaiņas: 30.08.2021.