26. augusta Preiļu novada domes sēdes darba kārtība

23.08.2021.

PREIĻU  NOVADA  DOMES SĒDE
2021. gada 26. augustā plkst. 15.00 Raiņa bulvāris 19, Preiļos, 2. stāva zālē

DARBA KĀRTĪBA

Finanšu komitejas jautājumi:
1. Par dzīvokļa īpašuma Aglonas ielā 3-3, Preiļos, Preiļu novadā izsoli
2. Par parādu segšanu
3. Par parādu dzēšanu
4. Par grozījumiem Vārkavas novada domes 29.12.2020. lēmumā Nr.181 „Par Vārkavas novada
pašvaldības amatu saraksta 2021.gadam apstiprināšanu”
5. Par grozījumiem Preiļu novada domes 2021.gada 28.aprīļa lēmumā (protokols Nr.6, 4.§)
6. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
7. Par siltumsūkņa ierīkošanu pašvaldības telpās
8. Par Preiļu novada domes lēmuma atcelšanu
9. Par Vārkavas novada domes lēmumu atcelšanu
10. Par Preiļu novada Būvvaldes izveidošanu
11. Par Preiļu novada Bāriņtiesas izveidošanu
12. Par Preiļu novada Dzimtsarakstu nodaļas izveidošanu
13. Par izmaiņām Vārkavas apvienības pārvaldes, Riebiņu apvienības pārvaldes, Aglonas pagasta
pārvaldes, Preiļu novada pašvaldības amatu sarakstos
14. Par atbrīvošanu no ieņemamā amata
15. Par grozījumiem Preiļu novada pašvaldības darba samaksas nolikumā
16. Par reorganizācijas plāna lemjošās daļas apstiprināšanu
17. Par Preiļu novada ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna izstrādi un Energopārvaldības
sistēmas izveidi un ieviešanu
18. Par precizējumu veikšanu Preiļu novada domes 2020.gada 22.decembra lēmumā Nr. 23, 20.§
“Par Preiļu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas no 2022.gada izstrādi”
19. Par precizējumu veikšanu Preiļu novada domes 22.12.2020. lēmumā Nr. 23, 21.§ “Par Preiļu
novada attīstības programmas 2022.-2029.gadam izstrādi”
20. Par 2021.gada 10.augusta Preiļu novada domes lēmuma (protokols Nr.17, 5.§) precizēšanu
21. Par līdzekļu piešķiršanu Preiļu novada atklātā čempionāta pludmales volejbolā rīkošanai
22. Par līdzekļu piešķiršanu datorprogrammu licenču iegādei
23. Par pašvaldības līdzfinansējumu augstas gatavības pašvaldības investīciju projekta “Centralizētās
ventilācijas sistēmas ierīkošana Preiļu 1. pamatskolā” realizācijai

Sociālo, izglītības un kultūras komitejas jautājumi:
24. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu
25. Par pašvaldības dzīvojamās platības piešķiršanu
26. Par atteikšanos no pašvaldības dzīvojamās platības
27. Par sociālo dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu
28. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu sociālajā mājā “Rudenāji”
29. Par dzīvojamo telpu izīrēšanu
30. Par reģistrēšanu sociālo dzīvokļu rindā un sociālā dzīvokļa īres tiesību piešķiršanu

Attīstības un infrastruktūras komitejas jautājumi:
31. Par licencētās makšķerēšanas organizēšanu
32. Par nekustamā īpašuma sadali
33. Par zemes vienību reģistrāciju zemesgrāmatā
34. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu
35. Par Preiļu novada domes 2009.gada 22.decembra sēdes lēmuma, protokols Nr.21., punkts 54.
grozīšanu
36. Par adreses un nosaukuma piešķiršanu
37. Par zemes nomu

Preiļu novada domes priekšsēdētājs  Ā. Vucāns

Pēdējās izmaiņas: 23.08.2021.