Preiļu novada pašvaldība izsludina atklātu konkursu uz izpilddirektora vietnieka amatu

13.08.2021.

Prasības pretendentiem/ -ēm:

 • augstākā izglītība;
 • vismaz 3 gadu nepārtraukta vadības pieredze vidēji lielā vai lielā organizācijā;
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī, svešvalodu prasmes profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā tiks uzskatītas par priekšrocību;
 • izpratne par valsts pārvaldes, pašvaldības darbu un administratīvo procesu iestādē;
 • izpratne par pašvaldības administrācijas darba organizēšanu, tajā skaitā izpratne par valsts pārvaldes iestādes budžeta plānošanu un izpildes kontroli;
 • zināšanas par iekšējās kontroles sistēmas izstrādi un uzturēšanu iestādē;
 • personāla vadības pieredze un zināšanas, kas ietver personāla plānošanu, personāla vadības stratēģijas, politikas un mērķu izvirzīšanu un ieviešanu iestādē, priekšzināšanas dažādības vadībā;
 • pieredze projektu sagatavošanas un ieviešanas vadīšanā;
 • labas prezentēšanas, plānošanas un organizatoriskās prasmes, precizitāte un augsta atbildības sajūta;
 • komunikācijas un informācijas vadība, spēja komunicēt klātienē un izmantot aktuālākos tiešsaistes komunikācijas rīkus un paņēmienus;
 • digitālās prasmes augstā līmenī;
 • profesionāla pieredze juridisko jautājumu risināšanā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • kandidātam jāpiemīt šādām kompetencēm : orientācija uz attīstību un rezultātu sasniegšanu, konceptuālā, analītiskā un stratēģiskā domāšana, spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību, komandas vadīšana un darbinieku motivēšana, organizācijas vērtību apzināšana, pārmaiņu vadība.

Galvenie pienākumi:

 • savas kompetences ietvaros nodrošināt iestādes “Preiļu novada pašvaldības administrācija” (turpmāk – iestāde) funkciju un uzdevumu pildīšanu;
 • savas kompetences ietvaros vadīt iestādes administratīvo darbu, nodrošinot tā nepārtrauktību, lietderību un tiesiskumu;
 • savas kompetences ietvaros pārvaldīt iestādes finanšu un citus resursus, rīkoties ar iestādes rīcībā esošajiem finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi un likumīgi;
 • savas kompetences ietvaros apstiprināt un vīzēt dažādus iestādes grāmatvedības dokumentus, slēgt līgumus un parakstīt citus iestādes kompetences ietvaros saistītus dokumentus;
 • savas kompetences ietvaros kontrolēt iestādes budžetu;
 • plānot, organizēt un kontrolēt pašvaldībai piekrītošā un piederošā īpašuma saimnieciski izdevīgu apsaimniekošanu, pārvaldīšanu un iznomāšanu;
 • pieņemt lēmumus, tai skaitā izdot administratīvos aktus un to izpildu dokumentus, par iestādes kompetencē esošajiem jautājumiem;
 • pārstāvēt iestādi valsts un pašvaldību institūcijās, tiesā un attiecībās ar fiziskām un juridiskām personām;
 • piedalīties pārraugāmo nozaru funkciju izpildei nepieciešamo iepirkumu procedūru dokumentu sagatavošanā, nodrošināt un veikt attiecīgo līgumu izpildītāju darbības kontroli atbilstoši kompetencei;
 • veikt citus pienākumus, kas paredzēti spēkā esošajos normatīvajos aktos, pašvaldības domes lēmumos.

Lai pieteiktos konkursam, pretendentiem/-ēm jāiesniedz šādi dokumenti:

 • dzīves un iepriekšējās profesionālās pieredzes aprakstu (CV),
 • motivācijas vēstuli,
 • izglītību un tālākizglītību apliecinošu dokumentu kopijas,
 • valsts valodas prasmes dokumentu (ja nepieciešams).

Mēs piedāvājam : atbildīgu un dinamisku darbu, darba algu EUR 1650,00  ( pirms nodokļu nomaksas).

Dokumentus iesniedz personīgi Preiļu novada domes Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā (1. stāvā) Raiņa bulvārī 19, Preiļos, vai nosūtot elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu) uz e-pasta adresi dome@preili.lv ar norādi “Pieteikums uz Preiļu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka amatu” līdz 2021. gada 23. augusta plkst. 15.00. Ja pretendents norādītajā termiņā neiesniedz visus nepieciešamos dokumentus, attiecīgais pretendenta pieteikums netiek izskatīts.

KONKURSA NOLIKUMS

 

Pēdējās izmaiņas: 26.08.2021.