Par Preiļu autoostas remonta un pārbūves darbiem

13.08.2021.

Preiļu novada domē jūlijā tika saņemta 138 novada iedzīvotāju kolektīvā vēstule ar lūgumu sniegt informāciju par Preiļu autoostas remonta un pārbūves darbiem. Preiļu novada pašvaldība, sagatavojot atbildi uz iedzīvotāju vēstuli, apkopoja informāciju par pilsētas centrā (tajā skaitā autoostā) paveiktajiem un plānotajiem labiekārtošanas pasākumiem.

2020. gadā Preiļu novada dome teritoriju un nekustamo īpašumu apsaimniekošanas budžeta ietvaros veikusi Preiļu autoostas četru autobusu piestātņu kosmētisko atjaunošanu: pārkrāsotas metāliskās konstrukcijas un solu koka konstrukcijas. Piestātņu jumtiem tika noņemts polikarbonāta segums, tas notīrīts no organiskās nosēdumu un putekļu kārtas, nomainītas atkritumu urnas, kā arī atjaunoti autobusu sarakstu piloni (statīvi). Atjaunošanas darbus veica SIA “Preiļu saimnieks”. Kopējās darbu izmaksas sastādīja 1077,26 eiro (tai skaitā PVN). Veiktie darbi bija nepieciešami novecojušo elementu atjaunošanai autobusu piestātnēs un piestātņu vizuālā tēla uzlabošanai, lai veidotu patīkamāku vidi iedzīvotājiem, kuri izmanto autobusu satiksmi.

Iedzīvotājiem arvien aktuālāks kļūst jautājums  par Preiļu pilsētas centra labiekārtošanu un Preiļu autoostas izskatu un izvietojumu. Pašvaldība plāno sakārtot un uzlabot Preiļu pilsētas centra teritoriju, kurā ietilpst arī autoosta un autoostas laukums, ir izstrādāts jauns detālplānojums, ar ko jau ir iepazīstināti iedzīvotāji, interesenti to var apskatīt novada pašvaldības mājaslapā https://preili.lv/attistiba/pasvaldibas-attistibas-dokumenti/teritorijas-planojums/detalplanojums-preilu-pilsetas-centram/

Ir veikta aptauja, kurā iedzīvotāji lūgti izteikt viedokli un priekšlikumus par autoostas un laukuma labiekārtošanu, iepazīstoties ar  pārbūves skiču variantiem. Iedzīvotāju sniegtie priekšlikumi ir apkopoti un konstatēts, ka lielākā daļa aptaujas dalībnieku atbalsta nodomu pārbūvēt pilsētas centru un pauž atbalstu izstrādātajai projekta vizualizācijai.

Kamēr notiek darbs pie iepirkuma dokumentācijas sagatavošanas  teritorijas pārbūves un labiekārtošanas būvprojektu izstrādei, paredzēta pagaidu moduļu tipa ēkas novietošana pie esošās autoostas ēkas. Pagaidu ēka nodrošinās iedzīvotājiem kases, uzgaidāmās telpas un labierīcību pieejamību līdz brīdim, kamēr tiks veikti esošās autoostas ēkas pārbūves darbi.

Pagaidu būves – moduļu mājas skice.

 

Informāciju sagatavoja:

Inta Klindžāne, Sanita Meļko

Pēdējās izmaiņas: 13.08.2021.