29. jūlija Preiļu novada domes sēdes darba kārtība

26.07.2021.

PREIĻU  NOVADA  DOMES SĒDE

2021. gada 29. jūlijā plkst. 15.00 Raiņa bulvāris 19, Preiļos, 2. stāva zālē

DARBA KĀRTĪBA

Finanšu komitejas jautājumi

1. Par Preiļu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā iekļauto bijušo vietējo pašvaldību Preiļu novada pašvaldības, Aglonas novada pašvaldības, Riebiņu novada pašvaldības, Vārkavas novada pašvaldības budžetu apvienošanu
2. Par Saistošo noteikumu Nr.2021/6 “ Par Preiļu novada pašvaldības apvienoto 2021. gada pamatbudžetu” apstiprināšanu
3. Par savstarpējiem norēķiniem ar pašvaldībām par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem no 01.07.2021. – 31.08.2021.
4. Par grozījumiem Preiļu novada domes 2009.gada 28.septembra saistošajos noteikumos Nr.2009/04 “Par pašvaldības nodevām Preiļu novadā”
5. Par saistošo noteikumu publicēšanas vietu
6. Par aizņēmumu objektam “Ražošanai pielāgotas teritorijas ar tipveida angāra ēku, 2 moduļu mājām, laukumu un inženierkomunikācijām Preiļos, Meža ielā izbūve”
7. Par izsoles rezultātiem

Sociālo, izglītības un kultūras komitejas jautājumi

8. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu
9. Par sociālo dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu
10. Par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību
11. Par reģistrēšanu sociālo dzīvokļu rindā un sociālā dzīvokļa īres tiesību piešķiršanu

Attīstības un infrastruktūras komitejas jautājumi

12. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
13. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu
14. Par nekustamā īpašuma sadali
15. Par zemes piekritību pašvaldībai
16. Par zemes nomu
17. Par adreses maiņu
18. Par pašvaldības telpas daļas nodošanu apakšnomā
19. Par izmaiņām pašvaldības autoceļu (iela) fonda padomes sastāvā
20. Par pilnvarojumu
21. Par pašvaldības dzīvokļu īpašumu reģistrāciju zemesgrāmatā

Domes priekšsēdētājs                                                                                                Ā. Vucāns

Pēdējās izmaiņas: 26.07.2021.