Noslēdzies projekts “Video nodarbību organizēšana Preiļu novada jauniešiem”

15.07.2021.

Preiļu novada jaunieši no 2020. gada 2. septembra līdz 2021. gada 9. jūnijam piedalījās ESF fonda projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai (8.3.4.0/16/I/001)  iniciatīvas projekta “Video nodarbību organizēšana Preiļu novada jauniešiem” rīkotajās aktivitātēs.
Projekta mērķis ir organizēt video nodarbības Preiļu novada jauniešiem, iesaistot priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas (turpmāk-PMP) riska grupas izglītojamos neformālajā izglītībā, tādejādi motivējot turpināt izglītību un veicinot viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē.

Projekta realizēšanai tika izveidojot sadarbība ar Preiļu  jauniešu centru “ČETRI”, ar kura palīdzību projekta aktivitātēs tika iesaistīti PMP riska grupas jaunieši.

Projekta galvenās aktivitātes bija praktiskās video nodarbības jauniešiem, iepazīstinot viņus ar profesionālu video tehnisko aprīkojumu un sniedzot iespēju darboties praktiski, izmantojot mācīties darot (learning by doing) metodi, lai uzlabotu zināšanas par video industriju un ar neformālās izglītības metodi veicinātu aktīvāku iesaisti sabiedriskajā dzīvē gan skolā, gan ārpus tās.  Papildus tika organizētas darbnīcas un meistarklases radošajā industrijā ar mērķi jauniešus iepazīstināt ar dažādām profesijām un iespējām turpmākajā izaugsmē.

Projektā iesaistītā mērķa grupa bija  Preiļu novadā dzīvojošie jaunieši no 5. līdz 12. klasei, kā arī profesionālās izglītības iestāžu, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas, izglītojamie no 1. līdz 4. kursam, tostarp,  jaunieši, kuri ir pakļauti ar mācībām/skolas vidi saistītiem riskiem, ekonomiskajiem riskiem un ar ģimeni saistītiem riskiem.

Projekta aktivitāšu rezultātā  jaunieši apguvuši neformālās mācības metodes un aktivitātes, attīstījuši un uzlabojuši savas sociālās prasmes kā draudzība, sadarbība, viedokļa paušana un citu viedokļu pieņemšana, vienojušies komandā kopīga mērķa sasniegšanai, iesaistījušies  un līdzdarbojušies sabiedriskajās aktivitātēs ārpus formālās izglītības.

Strādājot pie sava video materiāla izveides, jaunieši to veidoja, atspoguļojot savu redzējumu par pandēmijā pavadīto laiku, piešķirot tam humora piedevu -“GadsKovidā”.

Video filmēšana un nodarbības tika organizētas, ievērojot valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības ierobežojumus.

“Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts (PuMPuRS).” #PuMPuRS #Preili #biedrībaLobs #jauniesucentrs4 #jauniesi

Video apskatāms šeit: https://www.youtube.com/watch?v=2XDTv-ysQVY&ab_channel=Biedr%C4%ABbaLOBS

Sintija Ančeva
Jaunatnes lietu speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 15.07.2021.