Apstiprināts Preiļu novada pašvaldības nolikums

06.07.2021.

Otrdien, 6. jūlijā, Preiļu novada domes ārkārtas sēdē, visiem 15 deputātiem balsojot “par”, tika apstiprināti saistošie noteikumi Nr.2021/5 „Preiļu novada pašvaldības nolikums”.

Nolikums paredz, ka no 15 pašvaldības deputātu vidus tiek ievēlēts domes priekšsēdētājs, domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks, domes priekšsēdētāja otrais vietnieks un pastāvīgo komiteju locekļi. Preiļu novada pašvaldībā darbosies 3 pastāvīgās komitejas: Finanšu komiteja 5 deputātu sastāvā, Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja 5 deputātu sastāvā, Infrastruktūras un novada attīstības komiteja  5 deputātu sastāvā.

Domes izveidota budžeta iestāde – Preiļu novada pašvaldības Centrālā administrācija – nodrošinās domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī tās darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu. Administrācijas struktūras vadībā darbosies domes izpilddirektors un izpilddirektora vietnieks. Administrācijas struktūru veidos 10 daļas, 10 iestādes, 4 struktūrvienības un pašvaldības aģentūra “Preiļu novada kultūras un tūrisma centrs”.

Preiļu novadā darbosies 8 komisijas: Administratīvā komisija,  Dzīvojamo māju privatizācijas komisija, Nekustamā īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisija, Iepirkumu komisija, Administratīvo aktu strīdu komisija, Starpinstitucionālās sadarbības komisija, Medību koordinācijas komisija, Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisija.

Pašvaldības administratīvo teritoriju veido15 teritoriālās vienības: Preiļu pilsēta, Preiļu pagasts, Aizkalnes pagasts, Pelēču pagasts, Saunas pagasts, Aglonas pagasts, Riebiņu pagasts, Silajāņu pagasts, Sīļukalna pagasts, Galēnu pagasts, Stabulnieku pagasts, Rušonas pagasts, Vārkavas pagasts, Upmalas pagasts, Rožkalnu pagasts. Preiļu novada pašvaldības administratīvais centrs ir Preiļu pilsēta ar juridisko adresi Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novads, LV- 5301.

Nolikums paredz, ka pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību pašvaldības teritoriālajās vienībās nodrošina domes administrācija, pagastu pārvaldes, klientu apkalpošanas centri. Pašvaldības administratīvās teritorijas pārvaldīšanai pagastos dome no pašvaldības iedzīvotājiem var izveidot valdes vai padomes un apstiprināt to nolikumus.

Preiļu novada pašvaldība izveidota, apvienojoties Preiļu novada pašvaldībai, Riebiņu novada pašvaldībai, Vārkavas novada pašvaldībai un Aglonas pagastam. Preiļu novada domes sastāvs tika ievēlēts 2021. gada 5. jūnija pašvaldību vēlēšanās.

Preiļu novada pašvaldības nolikums apstiprināts, ņemot vērā administratīvo teritoriju apvienošanu, atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumam un saskaņā ar izmaiņām Preiļu novada pašvaldības struktūrā.

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 06.07.2021.