Turpinās projekts „Amatu prasmes tūrisma telpā” (Tour de Crafts)

30.06.2021.

 

Sakarā ar valstī ieviestajiem COVID-19 ierobežojumiem, vairākas aktivitātes pagaidām nevar realizēt Interreg V-A pārrobežu sadarbības programmas Latvija-Lietuva projektā Nr. LLI-539 „Amatu prasmes tūrisma telpā” (Craftsmanship as Tourism Product without Borders/ Tour de Crafts), tomēr darbs turpinās, un 29.jūnijā notika kārtējā projekta partneru tikšanās ZOOM platformā, lai pārrunātu paveikto un turpmākos plānus.

Projektā paredzēts veicināt tradicionālo amatniecības prasmju attīstīšanu un popularizēšanu, pārrobežu teritorijas kultūrvēsturiskā mantojuma izzināšanu un kopīgu tūrisma produktu veidošanu partneru teritorijās Latgalē un Zemgalē, Utenas un Panevēžas apgabalos.

Galvenās projekta aktivitātes Preiļu pašvaldībā: Preiļu pils 2.stāva daļēja renovācija un interaktīvas izstādes izveidošana par amatniecību ar inovatīvu 5 dimensiju (5D) aprīkojumu. Ir noslēdzies iepirkums par Preiļu pils 3.kārtas būvdarbiem (tai skaitā arī 2.stāva renovācija), nepieciešama būvuzraudzība un autoruzraudzība.

Augusta sākumā pie viena no projekta partneriem – Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības centrā tiek plānotas apmācības esošajiem un potenciālajiem amatniekiem par tūrsima mārketingu un digitālajām prasmēm. Sīkāka informācija ar pieteikšanās iespējām tiks publicēta arī Preiļu novada domes mājas lapā.

Projekta īstenošanas periods: 24 mēneši no 2020.gada 1.jūlija līdz 2022.gada 30.jūnijam. Projekta īstenošanā iesaistījušies 6 partneri no Latvijas un Lietuvas, un vadošais projekta partneris ir Latgales plānošanas reģions. Kopējās projekta izmaksas ir EUR 816 946,71, ERAF finansējums EUR 694 404,70 (85%) un EUR 122 542,01 (15%) nacionālo valstu finansējums.

Papildus informācija par projektu: https://latlit.eu/lli-539-tour-de-crafts/ un https://preili.lv/attistiba/pasvaldibas-projekti/2014-2020/parrobezu-sadarbibas-projekti/amatu-prasmes-turisma-telpa-craftsmanship-as-tourism-product-without-borders-tour-de-crafts/

Elita Jermolajeva, projekta koordinatore

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Preiļu novada dome, un tās nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Pēdējās izmaiņas: 30.06.2021.