Noslēdzas lielākais izglītības infrastruktūras projekts Preiļu novadā

30.06.2021.

Preiļu novadā noslēdzās aktivitātes, kas vērstas uz mācību vides modernizēšanu un ergonomiskas mācību vides izveidi projekta Nr. 8.1.2.0/17/I/019 “Preiļu novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana un modernizēšana” ietvaros. Projekts ilga no 2018. gada aprīļa līdz 2021. gada 30. jūnijam.

Projekta mērķis – veikt Preiļu 1. pamatskolas un Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas mācību vides un infrastruktūras uzlabošanu, nodrošinot izglītojamo vajadzībām atbilstoša vispārējās izglītības pakalpojuma pieejamību un sekmējot kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu – ir sasniegts. Veikti apjomīgi abu skolu pārbūves un labiekārtošanas darbi, īpašu uzmanību pievēršot dabaszinību kabinetu izveidošanai un aprīkošanai ar pašām modernākajām iekārtām, IKT aprīkojumu. Izveidots un aprīkots reģionālais metodiskais centrs. Vairāk kā 20 kabineti katrā skolā  aprīkoti ar kvalitatīvām ergonomiskām mēbelēm. Projekta īstenošanā neiztika bez grūtībām – bija nepieciešams veikt projekta termiņa pagarinājumu sakarā ar iepirkuma procedūru atkārtotu izsludināšanu, jo bija iesniegti specifikācijām neatbilstoši  piedāvājumi.

Uzsākot mācības 1. septembrī, gan skolēni, gan skolotāji varēs izmantot un novērtēt projekta rezultātā iegūto materiāli tehnisko bāzi mācību procesā. Abu skolu skolotāji ieguldīja lielu darbu savu nākotnes kabinetu izveidošanai, iekārtu iegādei. Preiļu novada dome pateicas par aktīvu sadarbību projekta īstenošanā Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas direktorei Ligitai Pauniņai un Preiļu 1. pamatskolas direktorei Norai Šņepstei, visiem skolotājiem un saimnieciskā sektora darbiniekiem.

Saskaņā ar Centrālās finanšu un līgumu aģentūras vienošanās grozījumiem projekta kopējie izdevumi sastāda 2 482 148 EUR, no tiem kopējie attiecināmie izdevumi – 2 289 170 EUR, publiskās neattiecināmās izmaksas sastāda 192 978  EUR. Projekta īstenošanai tiek ieguldīts arī pašvaldības līdzfinansējums 15,96% apmērā no projekta izmaksām.

     

Informāciju sagatavoja
Ineta Valaine
projekta koordinatore

Pēdējās izmaiņas: 30.06.2021.