30. jūnija Preiļu novada domes sēdes darba kārtība

22.06.2021.

PREIĻU  NOVADA  DOMES SĒDE

2021. gada 30. jūnijā plkst. 10.00 attālināti – videokonferences veidā

DARBA KĀRTĪBA

Finanšu komitejas jautājumi

1. Par pirkuma- pārdevuma līguma noslēgšanu
2. Par aizņēmumu izglītības iestādes investīciju projekta ”Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas sporta zāles un savienojošās daļas jumta vienkāršotā atjaunošana” realizācijai
3. Par biedrības boksa klubs “13Th Round” iesnieguma izskatīšanu

Sociālo, izglītības un kultūras komitejas jautājumi

4. Par iesnieguma izskatīšanu
5. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu
6. Par sociālo dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu
7. Par pašvaldības dzīvokļa īres līguma pārrakstīšanu
8. Par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību
9. Par atteikšanos no pašvaldības dzīvojamās platības
10. Par pašvaldības dzīvojamās platības piešķiršanu

Attīstības un infrastruktūras komitejas jautājumi

11. Par zemes iznomāšanu
12. Par telpu nomu
13. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu auto stāvlaukuma izbūvei Rēzeknes ielā 30, Preiļos
14. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Raiņa bulvāris 16, Preiļos, īpašuma kadastra Nr. 7601 004 0309,neapbūvētas zemes vienības kadastra apzīmējums 7601 004 0309 izsoli
15. Par adreses piešķiršanu
16. Par 2021. gada 27. maija domes sēdes lēmuma protokols Nr.9, punkts 8.2. precizēšanu
17. Par Preiļu novada Attīstības programmas aktualizētā Investīciju plāna 2018.-2024. gadam apstiprināšanu

Domes priekšsēdētāja otrais vietnieks                 K. Zarāne

Pēdējās izmaiņas: 22.06.2021.