Preiļu parkā tiks uzsākti dīķu un kanālu pārbūves darbi

27.05.2021.

Šī gada 25. maijā Preiļu novada dome noslēdza līgumu ar būvuzņēmumu SIA “Bauskas meliorācija” par Preiļu parka dīķu un kanālu pārbūves 1. kārtas būvdarbu veikšanu.

Pretendents būvdarbu izpildei tika izvēlēts atklāta konkursa kārtībā, kurā SIA “Bauskas meliorācija” iesniedza noteiktajām iepirkuma prasībām atbilstošu piedāvājumu. Līguma summa ir EUR 367 148,47 ar PVN 21%.

Tiek plānots, ka Preiļu parka kanālu un dīķu pārbūves un tīrīšanas darbi tiks uzsākti jau jūnijā. Darbiem paredzēts piesaistīt arī vides ekspertus no Lietuvas Mitrāju atjaunošanas un saglabāšanas fonda, kas sekos līdzi un sniegs konsultācijas, lai pārbūves procesā netiktu nodarīts kaitējums dabai. Tā kā darbi norisināsies valsts aizsargājamā kultūras piemineklī, to laikā tiks ievērotas visas Kultūras mantojuma pārvaldes prasības, un darbiem līdzi sekos arī Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja darbinieki.

Vēsturiski ūdens līmenis Preiļu parka dīķos un kanālos bija zemāks, savukārt paši dīķi un kanāli – dziļāki. Arī gados vecāku cilvēku jaunības atmiņas apliecina, ka zem parka tiltiņiem savulaik varēja izbraukt ar laivu. Šobrīd tas nav iespējams, jo ūdens līmenis ilgstošu laika posmu ir bijis paaugstināts, ir notikusi organisko vielu uzkrāšanās un dīķu un kanālu aizaugšana, kas negatīvi ietekmē arī parka ūdeņu ekosistēmu. Tāpēc darbu gaitā paredzēts sakārtot posmu gar Preiļu pili līdz Rietumu dīķim, izbūvējot 5 caurtekas, iztīrot kanālu ~100 m posmā un padziļinot upes gultni pie ieteces dīķī. Būtiskākais – šo darbu rezultātā tiks atjaunota ūdens apmaiņa ar Saltupi, kas vēsturiski ir bijusi nozīmīga Preiļu parka dīķu un kanālu sistēmas uzturēšanā, bet šobrīd ir nosprostota. Lai to izdarītu, darbu gaitā paredzēts izveidot arī caurteku uz Mehanizatoru ielas.

Darbu rezultātā, veicinot ūdensteci caur Preiļu parka dīķiem un atjaunojot ūdensapmaiņu starp Preiļupi un Saltupi, parka ūdeņi tiks padarīti pievilcīgāki tūristiem un parka apmeklētājiem, kā arī tiks nodrošināti labvēlīgāki apstākļi dažādām augu un dzīvnieku sugām.

Vasaras sezonā darbu laikā iespējami īslaicīgi satiksmes un gājēju kustības ierobežojumi posmā pie pils un uz Mehanizatoru ielas. Iedzīvotājus aicinām būt saprotošiem un atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

Parka dīķu un kanālu pārbūves un tīrīšanas darbi tiks veikti projekta “Vides kvalitātes uzlabošanas pasākumi publiskajās ūdenstilpnēs Latvijā un Lietuvā” (SAVE PAST FOR FUTURE) Nr. LLI-476 ietvaros, ko finansē Eiropas Savienības Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programma 2014. – 2020.gadam. Projekta partneri ir Preiļu novada dome, Lietuvas nevalstiskās organizācijas “Innovators valley” un “Foundation for Peatland Restoration and Conservation”, kā arī Zarasu rajona pašvaldība Lietuvā. Projekta laikā tiks veikti ūdens kvalitātes uzlabošanas darbi, rekonstruējot un iztīrot ūdenstilpju sistēmas 3 parkos – Antalieptes klostera parkā un Kamarišķu muižas parkā Lietuvā un Preiļu muižas parkā. Projekts tiek īstenots no 2020. gada 1. augusta līdz 2022. gada 31. jūlijam. Kopējās projekta izmaksas ir 1 030 848,12 eiro – Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums 876 220,89 eiro un projekta partneru līdzfinansējums 154 627,30 eiro apmērā, tostarp Preiļu novada domes līdzfinansējums – 57 790,31 eiro.

Sīkāka informācija par projektu www.latlit.eu vai www.preili.lv.

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Preiļu novada dome, un tās nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Preiļu parka kanāls posmā, ko darbu laikā paredzēts tīrīt. Foto: Ilona Vilcāne

Informāciju sagatavoja:
Ilona Vilcāne
Projekta sabiedrisko attiecību speciāliste
25141858
ilona.vilcane@gmail.com

Pēdējās izmaiņas: 27.05.2021.