27. maija Preiļu novada domes sēdes darba kārtība

24.05.2021.

PREIĻU  NOVADA  DOMES SĒDE

2021. gada 27. maijā plkst. 15.00 attālināti – videokonferences veidā

DARBA KĀRTĪBA

Finanšu komitejas jautājumi

1. SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.2021/4 „Grozījumi Nr.2 Preiļu novada domes Saistošajos Noteikumos Nr.2021/01 „Par Preiļu novada 2021. gada pamatbudžetu”
2. Par telpu nomas maksu
3. Par parādu dzēšanu
4. Par finansējuma sadalījumu Kultūras ministrijas padotībā esošajām profesionālās vidējās izglītības iestādēm, pašvaldību un privāto dibinātāju mūzikas, mākslas un dejas izglītības iestādēm, lai nodrošinātu piemaksu profesionālās ievirzes izglītības pedagogiem un atbalsta personālam par papildu slodzi un palielināto darba apjomu obligātā mācību satura apguvei Covid-19 pandēmijas laikā
5. Par finansējuma sadalījumu pašvaldību un privāto dibinātāju profesionālās ievirzes sporta izglītības pedagogiem par papildu slodzi un palielināto darba apjomu obligātā mācību satura apguvei Covid-19 pandēmijas laikā
6. Par izsoles rezultātiem
7. Par Preiļu novada domes 2020. gada publiskā pārskata apstiprināšanu
8. Par zemes īpašnieku priekšlikumu zemes gabalu atsavināšanai

Sociālo, izglītības un kultūras komitejas jautājumi

9. Par sociālo dzīvokļu īres līguma pagarināšanu
10. Par sociālā dzīvokļa īres līguma pārrakstīšanu
11. Par dzīvokļu reģistra rindas apstiprināšanu
12. Par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu
13. Par atteikšanos no pašvaldības Dzīvojamās platības
14. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu
15. Par sociālās dzīvojamās platības maiņu

Attīstības un infrastruktūras komitejas jautājumi

16. Par adreses maiņu
17. Par apakšnomas līguma apstiprināšanu
18. Par servitūta līgumu
19. Par izsoles atcelšanu
20. Par nekustamo īpašumu reģistrāciju zemesgrāmatā
21. Par nekustamā īpašuma sadali
22. Par zemes starpgabala statusa noteikšanu
23. Par Preiļu novada Attīstības programmas aktualizētā Investīciju plāna
2018.-2024.gadam apstiprināšanu
24. Par telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu
25. Par zemes iznomāšanu
26. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Liepājas iela 40, Preiļi, Preiļu novads, dzīvokļu īpašnieku Biedrības “Liepājas iela 40 Preiļi” iesnieguma izskatīšanu

Priekšsēdētāja    Maruta Plivda

Pēdējās izmaiņas: 24.05.2021.