Biedrības “Preiļu rajona partnerība” paziņojums

14.05.2021.

 Biedrība “Preiļu rajona partnerība”izsludina atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 10.kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstba)” apakšpasākumā  „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju”, atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumiem Nr.590 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtībai lauku attīstībai apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” (turpmāk tekstā- MK Noteikumi Nr.590).

10. kārtas projektu iesniegumu pieņemšanas laiks08.06.2021. – 08.07.2021.

 

10. kārtai piešķirtais ELFLA publiskais finansējumsEUR  106659.45
Projektu  īstenošanas termiņš 1. Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana– divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;

2. Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmumam pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Projektu iesniegumu iesniegšanaLauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) https://eps.lad.gov.lv/login
Kontaktinformācija un konsultācijasInformāciju par projektu konkursu un bezmaksas konsultācijas var saņemt biedrībā “Preiļu rajona partnerība” birojā: Tirgus laukums 1, Preiļu novads, Preiļi

Administratīvā vadītāja: Valija Vaivode, tālr. 22026684

e-pasts: preilupartneriba@inbox.lv

mājas lapa: www.preilupartneriba.lv

Cita informācija Ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, mērķiem, rīcībām, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties:

 • biedrības Preiļu rajona partnerība” birojā: Tirgus laukums 1, Preiļu novads, Preiļi
 • biedrības mājas lapas  www.preilupartneriba.lv
 • Informācija par projektu konkursu pieejama Lauku atbalsta dienesta mājas lapā:

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/leader/pieteiksanas-termini-uz-pasakumu/

 

LAP 2014.-2020. aktivitātes 19.2.1. „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”
SVVA Stratēģiskais mērķis:M1 Darbs un uzņēmējdarbība
Rīcība 1.1. Produktu un pakalpojumu attīstība, uzņēmējdarbības atbalsta iniciatīvas, darbinieku apmācības un kvalifikācija
Kārtai piešķirtais finansējuma  apmērs  EUR  106659.45
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam, EUR
 • līdz 50000 EUR
 • līdz 100 000 EUR uzņēmējdarbības infrastruktūras projektiem, ja ieguldījumi būvniecībā uzņēmējdarbības infrastruktūras izveidei ir vismaz 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas
 • līdz 20 000 – Darbinieku apmācībām un kvalifikācijai
Maksimālā atbalsta intensitāte (%)70%

80% – kopprojektiem

Atbilstošā MK Noteikumu Nr. 590

5.1. punktā minētā darbība

 

 

 

 

 

 

 

 

Rīcības risinājumi 

 

5.1.1 jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai;

5.1.2. lauksaimniecības produktu pārstrādei, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai;

5.1.3.vietējās produkcijas realizēšanai paredzētas vides radīšanai vai labiekārtošanai, kā arī jaunu realizācijas veidu izveidošanai un to atpazīstamības tēla veidošanai;

5.1.4. darbinieku produktivitātes kāpināšanai;. 

 •  Ražošanas attīstība, it īpaši tādas, kas izmanto vietējos resursus
 • Uzņēmējdarbības vidi veicinoši produkti un pakalpojumi, piemēram, finanšu pakalpojumi, konsultāciju centri, biznesa inkubatori, uzņēmējdarbības centri u.tml.
 • Jauni, inovatīvi produkti un pakalpojumi, kas risina ne tikai vietējo iedzīvotāju vajadzības, bet veicina arī tūrismu
 • Darbinieku apmācību īstenošana
 • Pasākumi darbinieku produktivitātes kāpināšanai;
 • Sociālā uzņēmējdarbība
 • Jaunu produktu un pakalpojumu attīstība, pievienotās vērtības un eksporta potenciāla paaugstināšana
Atbalsta pretendenti 

 

 

 

 

 

 

 

 • Juridiska (tostarp biedrība/nodibinājums) vai fiziska persona, kas veic saimniecisku darbību (apgrozījums līdz 70 000 eur noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas).
 • Juridiska persona (tostarp biedrība /nodibinājums) vai fiziska persona, kura plāno veikt saimniecisku darbību
 • Kopprojekta* gadījumā:
 • lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība vai mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība (kopprojektā nav ierobežojuma uz apgrozījumu);
 • vietējā pašvaldība.
 • *Kopprojekts ir projekts, kurā plānoto investīciju izmanto kopīgi atbilstoši MK noteikumiem Nr. 590 6.4. punktam.
Papildu informācija, kas sniedzama saskaņā ar vietējās attīstības stratēģiju
Papildus iesniedzamie dokumenti:

 • Tirgus izpētes dokumentācija.(kritērijs 2.5)
 • Izziņa vai izdruka no e-vides par dzīves vietas deklarāciju vai uzņēmuma darbības reģistrēto darbības vietu (kritērijs 2.4)
 • Risku izvērtējums projekta īstenošanas un uzraudzības periodā (kritērijs 2.7)
 • Atbalsta pretendenta pašnovērtējumu par projekta atbilstību vietējās attīstības stratēģijā attiecīgajai rīcībai noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, norādot katram kritērijam atbilstošo punktu skaitu un pamatojot punktu skaita atbilstību.
 • Kritērijos 3.4. un 3.6. minēto nosacījumu  izpilde jānodrošina projekta īstenošanas laikā. Nosacījumu neizpildes gadījumā var tikt piemērota finanšu korekcija atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.598 6.pielikumam.
 1. stratēģiskā mērķa sasniegšanai iesniegto projektu vērtēšanas kritēriji – TABULA 9 
Nr.p.k.

 

Kritēriju grupaKritērijsVērtējums /PunktiProjekta iesnieguma

attiecīgā sadaļa

Fonds: ELFLA

Stratēģiskais mērķis 1: DARBS UN UZŅĒMĒJDARBĪBA (ekonomiskās aktivitātes veicināšana)

Rīcība 1.1. – Produktu un pakalpojumu attīstība, uzņēmējdarbības atbalsta iniciatīvas, darbinieku apmācības un kvalifikācija. 

1.      Projekta atbilstība SVVA stratēģijai 
1.1.Projekts atbilsts SVVA stratēģijas mērķim un ir saskaņā ar rīcības plānā noteikto rīcību un VRG darbības teritoriju
 • Atbilst (1 punkts)
 • Neatbilst (Projekti, kas neatbilst vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānā iekļautajai attiecīgajai rīcībai un VRG darbības teritorijai, tālāk netiek vērtēti) (0 punkti
1

0

 

Projekta iesniegums kopumā
2.      Vispārējie kritēriji
2.1.Projekta iesniegumam pievienoti visi nepieciešamie pavaddokumentiProjekta iesniegumam pievienoti visi nepieciešamie pavaddokumenti – t.sk. ja projektā ir plānota būvniecība/pārbūve/ierīkošana, novietošana/atjaunošana, uz projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi ir jau izstrādāts un vietējā būvvaldē saskaņots būvprojekts (ar atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi), vai paskaidrojuma raksts, vai apliecinājuma karte ar būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu (t.i. atbilstošā nepieciešamā dokumentācija saskaņā ar LR likumdošanas prasībām), un jau ir veikta iepirkuma procedūra 

 

5

D1
Projekta iesniegumam pievienoti visi nepieciešamie pavaddokumenti – t.sk. ja projektā ir plānota būvniecība/pārbūve/ierīkošana, novietošana/atjaunošana, uz projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi ir jau izstrādāts un vietējā būvvaldē saskaņots būvprojekts (ar atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi), vai paskaidrojuma raksts, vai apliecinājuma karte ar būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu (t.i. atbilstošā nepieciešamā dokumentācija saskaņā ar LR likumdošanas prasībām), taču nav vēl veikta iepirkuma procedūra

Projekta iesniegumam nav pievienoti visi nepieciešamie pavaddokumenti

 

 

3

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 
2.2.Atbalsta pretendenta apstiprināto un  realizēto projekta iesniegumu skaits ELFLA fonda SVVA stratēģijas īstenošanas perioda 2014-2020 ietvarosAtbalsta pretendents iepriekš nav realizējis projektus ELFLA fondā SVVA stratēģijas īstenošanas periodā 2014.-2020. ietvaros,3

 

A4
Atbalsta pretendentam ir apstiprināts vai realizēts viens projekta iesniegums ELFLA fonda SVVA stratēģijas īstenošanas perioda 2014-2020 ietvaros1

 

Atbalsta pretendentam ir apstiprināti vai realizēti divi un vairāk projekta iesniegumi ELFLA fonda SVVA stratēģijas īstenošanas perioda 2014-2020 ietvaros0
2.3.Projekta sagatavotība, pamatojums, loģisks plānojums, projekta inovācijas un ilgtspējas pamatojumsProjektā skaidri aprakstīta:

 • uzņēmuma esošā situācija,
 • projektam izvirzīti ilgtermiņa un īstermiņa mērķi, kas ir konkrēts, reāls, sasniedzams un izmērāms;
 • aprakstīti aktivitātēm nepieciešamie resursi un ieguldījumi,
 • pārdomāti izstrādātas projekta aktivitātes (darbības), kas pierāda projekta mērķa sasniegšanu;
 • iesniegumā pamatota projekta inovācija vai jauninājums;
5 B5, B6, B15, C1
Projektā skaidri aprakstīta:

 • uzņēmuma esošā situācija,
 • projektam izvirzīti ilgtermiņa un īstermiņa mērķi, kas ir konkrēts, reāls, sasniedzams un izmērāms;
 • aprakstīti aktivitātēm nepieciešamie resursi un ieguldījumi,
 • pārdomāti izstrādātas projekta aktivitātes (darbības), kas pierāda projekta mērķa sasniegšanu;
 • aprakstā nav pamatota vai paredzēta projekta inovācija vai jauninājums
3

 

 

 

 

 

Projektā nepilnīgi aprakstīta:

 • nav, vai nepilnīgi aprakstīta uzņēmuma esošā situācija,
 • nav, vai nepilnīgi aprakstīti  izvirzītie ilgtermiņa un īstermiņa mērķi, vai arī
 • tie nav konkrēti, reāli, sasniedzami un izmērāmi;
 • nav vai aprakstīti aktivitātēm nepieciešamie resursi un ieguldījumi,
 • nav pārdomāti izstrādātas projekta aktivitātes (darbības), kas pierāda projekta mērķa sasniegšanu;
 • aprakstā nav pamatota vai paredzēta projekta inovācija vai jauninājums
1

 

 

 

 

 

 

 

2.4.Atbalsta pretendenta darbība

reģistrēta VRG darbības teritorijā

Obligāta prasība fiziskām personām iesniegt PMLP izziņa par deklarēto dzīvesvietu.

Fiziska persona – uz projekta iesniegšanas brīdi IR deklarēta vismaz 12 mēnešusVRG darbības teritorijā un ir jāiesniedz PMLP izziņa par deklarēto dzīvesvietu , juridiskās personas juridiskā adrese vai struktūrvienība uz projekta iesniegšanas brīdi IR reģistrēta vismaz 12 mēnešus VRG darbības teritorijā1Fiziskai personai –jāiesniedz PMLP izziņa par deklarēto dzīvesvietu

 

Fiziska persona uz projekta iesniegšanas brīdi nav deklarēta, vai ir deklarēta mazāk  kā 12 mēnešus VRG darbības teritorijā, vai arī tā nav iesniegusi izziņu, juridiskas personas juridiskā adrese vai struktūrvienība – līdz projekta iesniegšanai NAV reģistrēta, vai ir reģistrēta mazāk kā 12 mēnešus VRG darbības teritorijā0
2.5.Skaidri definēts mērķa tirgus un veikta tirgus izpēte

Obligāta prasība- pievienot dokumentāciju par tirgus izpēti.

Aprakstīts produkta/ pakalpojuma noieta tirgus (veikta tirgus izpēte, norādīts potenciālo pircēju loks, norādīta informācija, kā tiks popularizēts produkts/ pakalpojums (ir iesniegta dokumentācija par tirgus izpēti)2B5, B6, Tirgus izpētes dokumentācija
Daļēji aprakstīts saražotās produkta/pakalpojuma noieta tirgus, daļēji veikta tirgus izpēte, norādīts potenciālais pircēju loks, norādīta neliela informācija kā tiks popularizēts produkts /pakalpojums; (nav iesniegta dokumentācija par tirgus izpēti)1
Mērķa tirgus apraksts nav sniegts, nav aprakstīts saražotās produkcijas/pakalpojuma noieta tirgus, nav veikta tirgus izpēte. Nav sniegta informācija par produkta/pakalpojuma popularizēšanu0
2.6.Projekta budžetsProjekta budžetā plānotās izmaksas ir pamatotas un orientētas uz mērķa sasniegšanu2B6, B8, B9, B10
Projekta budžetā plānotās izmaksas ir daļēji pamatotas un daļēji orientētas uz plānotā mērķa sasniegšanu1
Projekta budžetā plānotās izmaksas nav pamatotas un/vai orientētas uz plānotā mērķa sasniegšanu0
2.7.Risku izvērtējums projekta īstenošanas un uzraudzības periodā. Obligāta prasība- pievienot dokumentāciju par risku izvērtējumu.Projekta iesniegumā ir veikts iespējamo risku izvērtējums projekta īstenošanas un uzraudzības periodā un aprakstīti pasākumi identificēto risku novēršanai vai samazināšanai2B6.1, B15, risku izvērtējuma dokuments
Projekta iesniegumā nepilnīgi veikts iespējamo risku izvērtējums un/vai nav aprakstīti pasākumi identificēto risku novēršanai vai samazināšanai1
 Nav veikts iespējamo risku izvērtējums0
2.8.Projekta darbības virziens

(punkti summējas)

Ražošana3A1, B5, B6, B8, B9, C
Pakalpojums1
  3. Specifiskie kritēriji
3.1.Plānots kopprojektsProjekts ir kopprojekts (saskaņā ar MK noteikumiem)3A2
Projekts nav kopprojekts (saskaņā ar MK noteikumiem)0
3.2.Moderno tehnoloģiju pielietošana1Projektā plānots ieviest un/vai izmantot modernās tehnoloģijas, projekta iesniegumā aprakstīts, kādas modernās tehnoloģijas plānots ieviest un kā tās palielinās projekta mērķu sasniegšanu3B3, B5, B6, B15
Projektā paredzēta iekārtu un tehnoloģiju uzstādīšana, kas nodrošina energoresursu taupība, neaizvietojot esošās iekārtas2
Projektā nav plānots ieviest un/vai izmantot modernās tehnoloģijas0
 

3.3.

Projekta īstenošanai nepieciešamie resursi (projekta iesniedzēja kapacitāte, materiāli) (Punkti summējas.)

 

Atbalsta pretendentam un/vai tā piesaistītajiem speciālistiem ir nepieciešamās zināšanas, pieredze jomā kurā tiek īstenots projekts. (1 punkts tiek piešķirts, ja atbalsta pretendents iesniedz apliecinošus dokumentus , piem. CV, izglītības dokuments , kursu apliecība u.t.t., kas apliecina pretendenta zināšanas un pieredzi jomā kurā tiek īstenots projekts)1A1, B6, B16, D1
Ja atbalsta pretendents neiesniedz apliecinošus dokumentus , piem. CV, izglītības dokuments , kursu apliecība u.t.t., kas apliecina pretendenta zināšanas un pieredzi jomā kurā tiek īstenots projekts0
Projekta īstenošanai ir nepieciešamie materiāli resursi projekta īstenošanai (piem. projekta ietvaros ir plānota būvniecība, bet atbalsta pretendenta rīcībā ir nepieciešamās iekārtas ražošanas uzsākšanai vai pakalpojumu sniegšanai)1
Projekta īstenošanai nav nepieciešamie materiāli resursi projekta īstenošanai (piem. projekta ietvaros ir plānota būvniecība, bet atbalsta pretendenta rīcībā nav nepieciešamās iekārtas ražošanas uzsākšanai vai pakalpojumu sniegšanai)0
3.4.*Sadarbība un kooperācijaProjektā ir plānota un aprakstīta sadarbība ar citiem nozares pārstāvjiem, vai arī starp-nozaru sadarbība VRG teritorijas ietvaros vai ārpus tās, t.sk. kooperācijas rezultātā iespējamā saimnieciskās darbības augstāka efektivitāte1B3, B5, B6, B15
Projektā nav plānota un aprakstīta sadarbība ar citiem nozares pārstāvjiem, vai arī starp-nozaru sadarbība VRG teritorijas ietvaros , t.sk. kooperācijas rezultātā iespējamā saimnieciskās darbības augstāka efektivitāte0
3.5.Projekts īstenots lauku teritorijāProjektu plānots īstenot tālāk par 5km no pagasta centra 22B7
Projektu plānots īstenot pagasta centrā vai 5km  no  pagasta centra1.5
Projektu plānots īstenot 5km no novada centra (izņemot Preiļu un Līvānu pilsētas)1
Projektu plānots īstenot novada centrā (izņemot Preiļu un Līvānu pilsētas)0.5
Projektu plānots īstenot reģionālās nozīmes attīstības centrā (Preiļos vai Līvānos)0
3.6.*Eksporta potenciāls

(iesniedz aprakstu par sasniedzamajiem rādītājiem plānotā eksporta jomā)

Projektā aprakstīts, vai un kā projekta rezultātā tiks paaugstināts pretendenta ražotās preces vai sniegtā pakalpojuma eksporta potenciāls (iesniedz aprakstu par sasniedzamajiem rādītājiem plānotā eksporta jomā)2B5, B6, B15
Projektā daļēji aprakstīts, vai un kā projekta rezultātā tiks paaugstināts pretendenta ražotās preces vai sniegtā pakalpojuma eksporta potenciāls1
Projektā nav paredzēts eksports0
3.7.

 

Pašu finansiālais ieguldījums projekta īstenošanāLīdzfinansējuma daļa ir vismaz 20% lielāka par minimāli pieļaujamo5B6.3., B9, C
Līdzfinansējuma daļa ir līdz 20% lielāka par minimāli pieļaujamo2
Līdzfinansējuma daļa ir vienāda ar minimāli pieļaujamo0
3.8.Projekta attiecināmo izmaksu apjoms

Aprēķins pielietojot formulu:

P – iegūto punktu skaits;

A – Projektā paredzētā attiecināmo izmaksu summa;

B – Rīcībā maksimālā attiecināmo izmaksu summa.

Jo mazāka projekta attiecināmo izmaksu summa, jo lielāks punktu skaits….0,99-0B9
PAPILDUS specifiskais kritērijs vienādu punktu iegūšanas gadījumā:
1.kārtas projektiemAtbilstība specifiskajiem kritērijiem0.01 punktu saņem pretendents, kurš saņēmis augstāku punktu kopsummu 8 (astoņos) specifiskajos kritērijosn/a

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Pēdējās izmaiņas: 14.05.2021.