Apstiprināts grupu dzīvokļu klientu līdzmaksājums

06.05.2021.

28. aprīļa Preiļu novada domes sēdē deputāti apstiprināja Preiļu novada Labklājības pārvaldes Grupu dzīvokļu klientu līdzmaksājumu par dzīvojamās telpas, virtuves un koplietošanas telpu ekspluatāciju (atbilstoši izmantojamajai daļai).

Pakalpojumu līgumā visiem klientiem paredzētas izmaksas par koplietošanas telpu ekspluatāciju 147,9 m2 platībā, ko veido gaitenis 105 m2, telpa veļas mazgāšanai un gludināšanai 11,7 m2, aktivitāšu telpa 23,4 m2 un savienotā sanitārtehniskā telpa 7,8 m2. Paredzētas arī papildus izmaksas par individuālo dzīvojamo istabu, savienoto sanitārtehnisko telpu un priekštelpu platību atbilstoši ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietā norādītajam.

Labklājības pārvade Preiļu novadā ir izveidojusi jaunu struktūrvienību – Grupu dzīvokļi, kas sniegs pakalpojumus pilngadīgām personām ar I vai II grupas invaliditāti ar garīga rakstura traucējumiem, kuriem ir objektīvas grūtības dzīvot pastāvīgi, bet nav nepieciešama atrašanās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.

Labklājības pārvaldes nolikuma 3.2.3.apakšpunktā norādīts, ka Labklājības pārvaldei ir tiesības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt maksas pakalpojumus un iekasēt maksu par tiem.

Lēmums pieņemts, pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 8. pantu, atbilstoši 2003. gada 27. maija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 275 „Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta”, 2007. gada 4. decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 829 “Noteikumi par dienas centru, grupu māju (dzīvokļu) un pusceļa māju izveidošanas un uzturēšanas izdevumu līdzfinansēšanu” 22.punktu un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta g) apakšpunktu.

 

Pēdējās izmaiņas: 06.05.2021.