Par grozījumiem Preiļu novada domes 2020. gada 11. novembra lēmumā “Par ēdināšanas nodrošināšanu izglītojamiem ārkārtējās situācijas laikā”

06.05.2021.

2021. gada 7. aprīlī spēku zaudēja 2020. gada 06. novembra rīkojums Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”. Saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 09. jūnija noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 32.7 2. punktu mācību process noris attālināti tajās pašvaldībās, kurās novērojams Covid-19 infekcijas izplatības pieaugums vai saglabājas augsti infekcijas izplatības rādītāji atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra sniegtajai informācijai. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 09. jūnija noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 327 2. punktu, Preiļu novada domes saistošo noteikumu Nr. 2020/11 “Par Preiļu novada 2020.gada pamatbudžetu” 14.,15. punktu, Preiļu novada domes 2020. gada 11. novembra lēmumu (protokols Nr.20, 3.§),

2021. gada 28. aprīļa sēdē dome nolēma:

  1. Grozīt Preiļu novada domes 2020. gada 11. novembra lēmuma “Par ēdināšanas nodrošināšanu izglītojamiem ārkārtējās situācijas laikā” (protokols Nr.20, 3.§) 3. punktu, izsakot šādā redakcijā: “3. Noteikt, ka vienam 1.-9. klases izglītojamajam mācību dienā pārtikai paredzēts EUR 1,56 (ieskaitot PVN) ”.
  2. Grozīt Preiļu novada domes 2020. gada 11. novembra lēmuma “Par ēdināšanas nodrošināšanu izglītojamiem ārkārtējās situācijas laikā” (protokols Nr.20, 3.§) 4. punktu, izsakot šādā redakcijā: “4. Noteikt, ka vienam 10.-12. klases izglītojamajam mācību dienā pārtikai paredzēts 50% no 3. punktā noteiktās summas”.
  3. Grozīt Preiļu novada domes 2020. gada 11. novembra lēmuma “Par ēdināšanas nodrošināšanu izglītojamiem ārkārtējās situācijas laikā” (protokols Nr.20, 3.§) 6. punktu un izteikt to šādā redakcijā: “6. Pārtikas piegādi audzēkņiem veikt attālinātā mācību procesa laikā.”

 

Pēdējās izmaiņas: 06.05.2021.