Preiļu novada dome 2021. gada 18. maijā attālinātā veidā ZOOM platformā rīko nomas tiesību izsoli – Preiļu novada pašvaldības nekustamajam īpašumam A.Paulāna iela 1A, Preiļos uz domājamām daļām no zemes vienības un būves – neapdzīvojamās ēkas daļu

29.04.2021.

Preiļu novada dome 2021.gada 18.maijā plkst. 10.00 attālinātā veidā ZOOM platformā rīko nomas tiesību izsoli objektam – Preiļu novada pašvaldības nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr. 7601 004 0504 A.Paulāna iela 1A, Preiļos, uz 7732/10195 domājamām daļām no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7601 004 0504, (zemes vienības kopējā platība 0,1600 ha), un būves – neapdzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 7601 004 0504 001 (ēkas kopējā platība 1065,5 m2 ) daļu 773,2 m2 platībā.

Izsoles dalības maksa ir 10.00 EUR (desmit eiro, 00 centi) (izsoles dalības maksa netiek atmaksāta).

Izsoles nodrošinājums 375,00 EUR. Dome rēķinu par Izsoles nodrošinājumu neizraksta.

Izsoles solis ir 25,00 EUR (divdesmit pieci eiro un 00 centi).

Izsoles reģistrācijas maksa un nodrošinājuma nauda jāsamaksā līdz 2021.gada 17. maija plkst.12.00
Preiļu novada domes kontā Nr.LV08UNLA0026000130630, SEB banka.

Izsoles noteikumos minētie dokumenti iesniedzami ne vēlāk kā līdz 2021.gada 17.maija, plkst. 12.00.
Pēc norādītā laika dokumenti netiek pieņemti.

Līguma projekts (PDF)

Pēdējās izmaiņas: 29.04.2021.