Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pārcelšanu

30.03.2021.

29. janvāra Preiļu novada domes ārkārtas sēdē pieņemts lēmums noteikt 2021. gada 15. novembri par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu par Preiļu novada administratīvajā teritorijā esošu nekustamo īpašumu.

Lēmums pieņemts, pamatojoties uz Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 5. pantu.

2020. gada 10. jūnijā stājās spēkā Covid- 19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likums (turpmāk – Likums), kas nosaka pasākumus valsts apdraudējuma un tā seku novēršanai un pārvarēšanai īpašos atbalsta mehānismus, kā arī izdevumus, kas tieši saistīti ar Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu. Likuma 5. pants nosaka, ka pašvaldībām 2020. un 2021. gadā ir tiesības noteikt citus nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņus, kas atšķiras no likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajiem, tos pārceļot uz vēlāku laiku attiecīgā taksācijas gada ietvaros. Nodokļa maksājumam, kuram pašvaldība noteikusi citu samaksas termiņu un kurš ir veikts šajā pašvaldības noteiktajā termiņā, netiek aprēķināta likuma “Par nodokļiem un nodevām” 29. pantaotrajā daļā noteiktā nokavējuma nauda.

Pēdējās izmaiņas: 30.03.2021.