Par jaunizveidojamā Preiļu novada plānošanas dokumentu projektu izstrādi

24.02.2021.

Sakarā ar administratīvi teritoriālo reformu uzsākta jaunizveidojamā Preiļu novada plānošanas dokumentu projektu izstrāde, sadarbojoties ar apvienojamām pašvaldībām – Aglonas (Aglonas pagasts), Riebiņu un Vārkavas novadiem, un noteikti dokumentu izstrādes darba uzdevumi ar Preiļu novada domes 2020.gada 22.decembra sēdes lēmumiem Nr.23, 20.§ un 21.§ (skat. pielikumā):

 • Preiļu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija no 2022.gada;
 • Preiļu novada attīstības programma 2022.-2029.gadam.

Ar Preiļu novada domes 2020.gada 29.decembra rīkojumu Nr. 4-6/140 apstiprināta darba (vadības) grupa šādā sastāvā:

 • Maruta Plivda, Preiļu novada domes priekšsēdētāja, darba grupas vadītāja

(mob. tālr. 29396610, e-pasts: maruta.plivda@preili.lv);

 • Juris Želvis – Preiļu novada domes priekšsēdētājas vietnieks, darba grupas vadītājas vietnieks;
 • Aldis Džeriņš – Preiļu novada domes izpilddirektors;
 • Elita Jermolajeva – Preiļu novada domes Attīstības daļas vadītāja;
 • Sanita Meļko – Preiļu novada domes Attīstības daļas vadītājas vietniece;
 • Ineta Liepniece – Preiļu novada domes Attīstības daļas vecākā komercdarbības speciāliste;
 • Skaidra Mukāne – Preiļu novada domes Grāmatvedības daļas vadītāja – galvenā grāmatvede;
 • Jolanta Gžibovska – Preiļu novada domes finanšu analītiķe;
 • Sanda Čingule-Vinogradova – Preiļu muižas kompleksa un parka vadītāja;
 • Romāns Petrovs – Aglonas novada Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs;
 • Inese Jakovele – Riebiņu novada Attīstības un plānošanas daļas vadītāja;
 • Sabīne Uļjanova – Vārkavas novada projektu koordinatore.

Tematiskās darba grupas

(Apstiprināts vadības grupā 29.01.2021., papildināts 12.02.2021.)

Nr.p.k.Tematiskās grupas nosaukumsVadītājsKontaktinformācija
1.Pašvaldības pārvaldes darba grupa, t.sk. budžetsMaruta Plivdamaruta.plivda@preili.lv       tālr. 29396610
2.Teritorijas plānošanas darba grupa, t.sk. dabas resursi, videSanita Meļkosanita.melko@preili.lv       tālr. 26809757
3.Apdzīvoto vietu, iedzīvotāju un ekonomiskās attīstības darba grupa, t.sk. uzņēmējdarbībaElita Jermolajevaelita.jermolajeva@preili.lv   tālr.  29444989
4.Tehniskā infrastruktūra un pakalpojumi, t.sk. komunālā saimniecība, transportsJuris Želvisjuris.zelvis@preili.lv           tālr. 26682971
5.Tehnoloģiju un inovāciju darba grupaJuris Ertsjuris.erts@preili.lv               tālr. 29419475
6.Izglītības darba grupaAndrejs Zagorskispreiluipvad@preili.lv       tālr. 29297976
7.Veselības aprūpes un sociālo jautājumu darba grupaLauris Pastarslauris.pastars@preili.lv     tālr. 26010667
8.Kultūras darba grupaGuntis Skrimblisguntis.skrimblis@preili.lv     tālr. 28694439
9.Muzeju darba grupaTekla Bekešatekla.bekesa@preili.lv       tālr. 26056076
10.Bibliotēku darba grupaIlona Skorodihinailona.skorodihina@preili.lv   tālr. 26819391
11.Sporta darba grupaEdgars Vaivodsedgars.vaivods@preili.lv       tālr. 26549536
12.Nekustamā īpašuma un apbūves darba grupaVita Biezaitevita.biezaite@preili.lv     tālr. 26178603
13.Jaunatnes lietu grupaSanta Ancāne-Novikovasanta.ancane@preili.lv     tālr. 29327010
14.Sabiedriskās kārtības darba grupaMaruta Plivdamaruta.plivda@preili.lv     tālr. 29396610

Rakstiski priekšlikumi un ieteikumi attīstības plānošanas dokumentu izstrādei adresējami Preiļu novada domei, Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novads, LV- 5301, juridiskām personām norādot nosaukumu, reģistrācijas datus, adresi, bet fiziskām personām – savu vārdu, uzvārdu, adresi.

Preiļu, Aglonas, Riebiņu un Vārkavas novadu pagastu iedzīvotāji savus priekšlikumus un ieteikumus var iesniegt pagastu pārvaldēs, kā arī elektroniski: dome@preili.lv.

Pielikumā:

 1. Preiļu novada domes 22.12.2020. lēmums Nr. 23, 20.§ “Par Preiļu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas no 2022. gadam izstrādi (PDF)
 2. Preiļu novada domes 22.12.2020. lēmums Nr. 23, 21.§ “Par Preiļu novada attīstības programmas 2022.-2029. gadam izstrādi” (PDF)

Elita Jermolajeva,
Preiļu novada domes Attīstības daļas vadītāja
(tālr. 29444989, e-pasts: elita.jermolajeva@preili.lv)

Pēdējās izmaiņas: 24.02.2021.