Paziņojums par lokālplānojuma “Lokālplānojums zemes vienībai A.Paulāna ielā 1A, Preiļos, kā teritorijas plānojuma grozījumi” apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu

09.07.2020.

Preiļu novada dome informē, ka 03.07.2020. ārkārtas domes sēdē ir pieņēmusi lēmumu “Par lokālplānojuma zemes vienībai A.Paulāna ielā 1A, Preiļos, apstiprināšanu” (protokola Nr. 11, p. 2) un izdevusi saistošos noteikumus Nr. 2020/6 “Lokālplānojuma zemes vienībai A.Paulāna ielā 1a, Preiļos, grafiskā daļā un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”.

Materiāli ir pieejami https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_16168

Pēdējās izmaiņas: 09.07.2020.