Preiļu novada pašvaldības projekti 2020. gadā (dati uz 01.02.2020.)

13.02.2020.
Nr.p.k.Projekta nosaukumsAktivitāte/ programma/ finansētājsKopējās izmaksas, EURESF, ERAF, ELFLA u.c. līdzfinan-sējums, EURPašvaldības, valsts, privātais finansējums, EURProjekta īstenošanas termiņi, statuss, darbu veicēji (būvdarbi, būvuzraudzība, autoruzraudzība u.c.)
1.Preiļu novada uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība:
1. aktivitāte – Rietumu ielas izbūve;
2. aktivitāte – Industriālās teritorijas izbūve
SAM 5.6.2.0
2.kārta
5 541 255,883 244 841,752 296 414,1305.02.2018.-04.02.2021.
1. AS ACB, Līgaiši, SIA Mārupīte
2. Tehniskā projekta aktualizācija
2.Preiļu novada un ietekmes areāla pašvaldību uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība – Rīgas un Brīvības ielu pārbūve un rotācijas apļa izbūve (sadarbība ar Aglonas un Riebiņu novadiem)SAM 5.6.2.0
3.kārta
1 577 556,701 298 597,40278 959,3016.08.2018.-15.02.2021.
SIA Ošukalns, SIA Firma L4, SIA Ceļu komforts (Tehnoloģiskais pārtraukums apļa izbūvē)
3.Uzņēmējdarbības vides uzlabošana un investīciju piesaistes veicināšana Preiļu novadā:
1.aktivitāte -Noliktavu teritorijas izbūve pie Rietumu ielas;
2. aktivitāte – Ražošanas ēkas, laukuma un inženierkomunikāciju izbūve Meža ielā
SAM 5.6.2.0
3.kārta
3 397 072,33877 755,712 519 316,6215.05.2019.-14.05.2021.
1. PS A.A.& būvkompānijas,
SIA Pils, SIA Būvēlogs
2. Tiek plānots iepirkums
4.Preiļu novada pašvaldības ēkas energoefektivitātes uzlabošana Rēzeknes ielā 26, PreiļosSAM 4.2.2.0399 466,12102 987,00296 479,122018.-2019.
Objekts pabeigts, atskaišu iesniegšana
5.Preiļu novada pašvaldības ēkas energoefektivitātes uzlabošana Raiņa bulvārī 19, Preiļos (3 kārtās)SAM 4.2.2.01 659 651,67240 952,001 418 699,672018.-2019.
Objekts pabeigts, atskaišu iesniegšana
6.Rīteiropas vērtības – Preiļu pils 2. kārtaSAM 5.5.1.0605993,86425 000,00180 993,862018.-2019.
Objekts pabeigts, atskaišu iesniegšana
7.Preiļu novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana un modernizēšana Preiļu 1. pamat-skolā un Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijāSAM 8.1.2.02 417 449,941 799 767,00617 682,9405.04.2018.-31.12.2020.
Būvdarbi pabeigti, turpinās aprīkojuma iegāde
8.Pasākumi Preiļu novada vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilakseiSAM 9.2.4.2116 915,0099 377,7517 537,2519.07.2017.-20.06.2020.
9.Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču izglītībai (Izglītības pārvalde)SAM 8.3.2.276 087,3676 087,362017.- 2020.
10.Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai (Izglītības pārvalde)SAM 8.3.4.0Finansējums atkarīgs no aktivitāšu apjoma – 90 054,242017.-2022.
11.Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā (Labklājības pārvalde)SAM 9.2.2.1Finansējums pēc pakalpojumu apjoma – 20 241,142016.-2020.
12.Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs (Izglītības pārvalde)SAM 8.3.5.0Finansējums atkarīgs no aktivitāšu apjoma – 63 967,662017.- 2020.
13.Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu (Izglītības pārvalde)SAM 8.3.1.1Finansējums atkarīgs no aktivitāšu apjoma – 473,242017.- 2021.
14.Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveideSAM 8.4.1.0Finansējums atkarīgs no apmācību apjoma – 452,162017.-2020.
15.Mazo un vidējo komercdarbību un saimnieciskās darbības veicēju projektu līdzfinansēšanas konkurssPašvaldība20 000,0020 000,002020.
16.Pārrobežu vēstures un kultūras mantojuma veicināšana ar muzeja inovāciju palīdzību (Museum 2020)LAT-LIT-BEL pārrobežu  programma173 400,76156 060,6817 340,082019.-2021.
17.“Amatniecība bez robežām prasmēm” (Crafts)
(Latgales plānošanas reģiona sastāvā)
LAT-RUS pārrob. progr.157 013,30141 311,9715 701,3301.06.2019.-31.05.2021.
18.Ekotūrisma attīstība Latvijā un Lietuvā, izmantojot ūdens resursus (Learn Eco Travel)LAT-LIT pārrob. progr.166 488,00141 514,8024 973,2002.05.2018.-01.02.2020.
Projekts pabeigts, atskaišu iesniegšana
19.LRAA projekts “Sports riska pusaudžu sociālajai integrācijai (RISK FREE)sporta aprīkojuma iegādeLAT-LIT pārrob. progr.32 015,0828 065,073 950,0101.04.2018.-31.03.2020.
20.Dabas daudzveidības saglabāšana LV-LT pārrobežu reģiona mitrājos, izmantojot daudzveidīgus apsaimniekošanas pasākumus (Open Landscape)LAT-LIT-BEL pārrobežu programma65 444,1055 627,499 816,6103.04.2019.-02.04.2020.
21.“Parki bez robežām” (Parks without borders)LAT-RUS pārrob. progr.68 000,0061 200,006 800,0001.06.2019.-31.05.2021.
22.“630 verstis pilnas sajūtām/ Sajūtu verstis” (Versts of feelings) (Latvijas Piļu un muižu asociācijas sastāvā)LAT-RUS pārrob. progr.6000,005400,00600,0015.05.2019.-14.05.2021.
23.Algoti pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās

 

ESF70 047,8670 047,86Turpinās no 2012. gada
24.Viļānu ielas atjaunošana Preiļos

 

Pašvaldība290 562,00290 562,002018.-2020.
Tehnoloģiskais pārtraukums
25.Detālplānojuma izstrāde Preiļu centram (autoosta)

 

Pašvaldība21 404,9021 404,9002.08.2019.-02.09.2020.
26.Lokālplānojuma izstrāde objektam A.Paulāna ielā 1A

 

Pašvaldība3 699,003 699,0029.11.2019.-29.11.2020.
27.Mūzikas un mākslas skolas remontsPašvaldība94 994,5094 994,502019.-2020. SIA Rēzeknes būvserviss, SIA RS Property
28.Preiļu parka lielās estrādes remonts, labiekārtošanaPašvaldība62 538,0062 538,002020.
29.Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Preiļu novadāSAM 9.3.1.1 2.kārta377 784,00299 732,9578 051,0501.10.2019.-31.12.2020.
30.WiFi interneta pieejas punktu izveidošana/ uzlabošana Preiļu novadāEiropas Komisija15 000,0015 000,002019. jūlijs – 31.12.2020.
31.Esi daudzpusīgs (Jauniešu centrs Četri)IZM, JSPA3 270,003 270,0008.07.2019.-31.08.2020.
32.Remigrācijas sekmēšanas pakalpojumi Preiļu novadāVARAM, LPR31 500,0015 000,0016 500,0030.09.2019.-31.05.2020.
33.Izglītība un tradīcijas Eiropā (The ARCTICS) (Jāņa Eglīša Preiļu valsts ģimnāzija)ERASMUS+11 158,0011 158,0001.09.2019.-31.08.2020.
34.Ūdens (Water) (Jāņa Eglīša Preiļu valsts ģimnāzija)ERASMUS+29 141,0029 141,0001.09.2019.-31.08.2021.
35.Digitālās pasaules brīnumi (Wonders of the digital world) (Preiļu 1.pamatskola)Nordplus Junior28 120,0028 120,002019.augusts – 2020.jūlijs
36.Lauku jaunatnes aktivizēšana (Engaging Rural Youth) (Salas pamatskola)ERASMUS+30 621,0030 621,0001.09.2019.-31.02.2022.
37.Mārketinga kampaņa Latgales tūrisma attīstībai un popularizēšanaiLatgales reģiona tūrisma asociāc. Ezerzeme5 480,004 384,001 096,0001.01.2020.-02.12.2021.
38.Radošā amatniecība kā tūrisma potenciāls (Crafts-tour) (Latgales plānošanas reģiona sastāvā)LAT-LIT-BEL pārrob.progr.33 0064,00297 057,6033 006,40Iesniegts 30.05.2019., apstiprināts 1.kārtā, notiek izvērtēšana 2.kārtā
39.Vides resursu pārvaldības uzlabošana (Save past for future)LAT-LIT pārrob. programma577 903,09520 112,7857 790,31Iesniegts 09.07.2019., apstiprināts 1.kārtā, notiek izvērtēšana 2.kārtā
40.Amatniecība kā tūrisma produkts bez robežām (Tour de Crafts)LAT-LIT pārrob.progr.241 296,00217 166,4024 129,60Iesniegts 09.07.2019., apstiprināts 1.kārtā, notiek izvērtēšana 2.kārtā
41.Tūrisma maršrutu izveidošana un pārvaldība tūrisma un atpūtas pakalpojumu attīstībai Utenas (Lietuva) un Preiļu (Latvija) pašvaldībās (Tourism in new color)LAT-LIT pārrobežu programma348 000,00313 200,0034 800,00Iesniegts 09.07.2019., apstiprināts 1.kārtā, notiek izvērtēšana 2.kārtā
42.Ielu apgaismojuma tīklu izbūve Pelēču pagasta centrā un pie pagasta ēkas Preiļu novadāLAD21 914,7419 723,272 191,47Iesniegts LAD 09.10.2019., notiek izvērtēšana
43.Ražošanai pielāgotas ēkas A.Paulāna ielā 1a, Preiļos pārbūve (SAM 3.3.1., 1.projekts)SAM 3.3.1.352 942,00300 000,0052 942,00Jāiesniedz CFLA (Centrālā finanšu un līgumu aģentūra)

līdz 01.03.2020.

44.Preiļu pils 1.stāva atjaunošana komercdarbības attīstības nodrošināšanai (SAM 3.3.1., 2.projekts)SAM 3.3.1.480 000,00300 000,00180 000,00Jāiesniedz CFLA līdz 01.03.2020.
45.Teritorijas labiekārtošana un ražošanai pielāgota tipveida angāra izbūve Preiļos, Daugavpils ielā 64 (SAM 3.3.1., 3.projekts)SAM 3.3.1.589 441,20501 025,0088 416,20Jāiesniedz CFLA līdz 01.03.2020.

 

Preiļu novadā laika posmā no 2007. gada līdz 2020. gada 1. februārim ir pabeigti vai tiek realizēti vairāk kā 120 pašvaldības projekti ar kopējo finansējumu ap 64 milj. EUR apmērā, tai skaitā ārējais finansējums ap 54 milj. EUR un no tiem vairāk kā 40 milj. EUR piesaistīti no Eiropas Savienības fondiem un programmām.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elita Jermolajeva,
Dr.oec., Preiļu novada domes Attīstības daļas vadītāja

Pēdējās izmaiņas: 13.02.2020.