Pašvaldība sniedz finansiālu atbalstu mājsaimniecībām jaunu ūdensapgādes un kanalizācijas pieslēgumu ierīkošanai

14.01.2020.

Preiļu novada dome, pamatojoties uz saistošajiem noteikumiem Nr. 2017/07 “Par pašvaldības līdzfinansējumu īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai Preiļu novadā pēc iedzīvotāju (dzīvojamo ēku īpašnieku) ierosinājuma”, turpina informēt iedzīvotājus par iespēju izmantot līdzfinansējumu ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumu ierīkošanai.

Kā liecina pašvaldībā apkopotā statistika, ar katru gadu pieaug novada iedzīvotāju atsaucība pieteikto objektu skaita ziņā. Preiļu novada domes Tehniskās daļas vecākais kontrolieris Kristaps Určs pavēstīja, ka aizvadītajā 2019. gadā pašvaldība ar domes lēmumu ir apstiprinājusi līdzfinansējumu 18 mājsaimniecībām par kopējo summu 6800 eiro, savukārt uz doto brīdi pieslēgums ir izbūvēts un līdzfinansējums ir izmaksāts 14 objektiem par kopējo summu 5200 eiro. Pērn Preiļu pilsētā ar domes lēmumu tika piešķirts līdzfinansējums 12 objektiem, savukārt pagastu teritorijā, konkrētāk Saunas pagastā, ar pašvaldības atbalstu izbūvēti jauni pieslēgumi 2 mājsaimniecībās.

Kopš saistošo noteikumu pieņemšanas brīža 2017. gadā, līdz šim brīdim kopā ir reģistrēts un ar domes lēmumu apstiprināts līdzfinansējums 61 objektam (mājsaimniecībai) par kopējo summu 27849,91 eiro, izmaksāts pašvaldības līdzfinansējums 40 mājsaimniecībām par kopējo summu 21509,91 eiro.

Domes saistošie noteikumi paredz no jauna veidojamiem pieslēgumiem pašvaldības līdzfinansējumu 20 eiro apmērā par vienu garuma metru katra pieslēguma izbūvei gan ūdensapgādes, gan kanalizācijas tīklam, bet ne vairāk kā 400 eiro par vienu pieslēgumu. Pateicoties saistošajiem noteikumiem, tiek atvieglota un uzlabota centralizētā ūdensvada un kanalizācijas pakalpojuma pieejamība pašvaldības iedzīvotājiem, kā arī samazināts vides piesārņojums.

Preiļu novada dome atgādina, ka šī gada laikā – līdz 2020. gada 31. decembrim – iedzīvotājiem, kuriem īpašums atrodas Preiļu pilsētas, Līču ciema, Aizkalnes ciema, Saunas ciema un Pelēču ciema teritorijās un kuriem nav pieslēguma pie centralizētajiem kanalizācijas tīkliem, ir nepieciešams reģistrēt decentralizētās kanalizācijas sistēmas. To nosaka Preiļu novada domes saistošie noteikumi Nr. 2019/04 “Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība Preiļu novadā”, kuri uzliek par pienākumu reģistrēt īpašumā esošo decentralizēto kanalizācijas sistēmu, uzturēt to būvnormatīviem atbilstošā stāvoklī un veikt regulāru notekūdeņu un nosēdumu izvešanu.

Aicinām visus iedzīvotājus, kuriem šī tēma ir aktuāla, pieteikties pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai un izbūvēt pieslēgumus jaunajiem centralizētajiem tīkliem! Lai izbūvētu pieslēgumu centralizētajam ūdensvadam un/vai kanalizācijas tīkliem, jāaizpilda iesnieguma veidlapa tehnisko noteikumu saņemšanai. Par pieslēguma ierīkošanu Preiļu pilsētā, Aizkalnes pagasta Aizkalnes ciemā un Preiļu pagasta Līču ciemā iedzīvotājiem ar iesniegumu jāvēršas SIA “Preiļu saimnieks”. Pelēču ciema iedzīvotājiem jāvēršas Pelēču pagasta pārvaldē, Liepu ielā 6, Pelēčos, savukārt par Priekuļu ciemā – Saunas pagasta pārvaldē, Brīvības ielā 9, Priekuļos. Saistošie noteikumi pieejami pašvaldības tīmekļa vietnē www.preili.lv, turpat pieejamas arī finansējuma pieprasīšanai aizpildāmās veidlapas.

Jolanta Upeniece,
Preiļu novada domes mājaslapas satura redaktore


Darbību secība līdzfinansējuma iegūšanai:

 1. Solis: Tehnisko noteikumu par jauna ūdensvada un/vai kanalizācijas pieslēguma izbūvi saņemšana Preiļu pilsētā, Aizkalnes un Līču ciemā no SIA “Preiļu saimnieks”, Liepu ielā 2, Preiļos. Pelēčos un Saunā no pagasta pārvaldes (iesniedzamie dokumenti – iesniegums ar klāt pievienotiem īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu kopija, zemes robežu plāna kopija.
 2. Solis: Rakšanas darbu pieteikuma Preiļu novada Būvvaldei aizpildīšana, saskaņojumu iegūšana uz pieteikuma no: SIA ’’Preiļu saimnieks’’, TET, Sadales tīkli, Latvijas gāze (ja tuvumā ir gāzes tīklu komunikācijas).
 3. Solis: Rakšanas darbu pieteikuma Iesniegšana būvvaldē un rakšanas atļaujas saņemšana.
 4. Solis: Komersanta izvēle (būvdarbu veicēja), kurš atbilstoši Latvijas būvnormatīviem ir tiesīgs veikt ūdens un kanalizācijas komunikāciju izbūvi.
 5. Solis: Būvdarbu tāmes sagatavošana.
 6. Solis: Būvdarbu veikšana.
 7. Solis: izpildmērījumu shēmas sagatavošana.
 8. Solis: “Atzinuma” pieprasīšana no SIA “Preiļu saimnieks” Preiļu pilsētā, Aizkalnes un Līču ciemā, no pagastu pārvaldes Pelēčos un Saunā par to, ka visi būvdarbi veikti atbilstoši tehniskajiem noteikumiem.
 9. Solis: Rakšanas darbu atļaujas noslēgšana būvvaldē.
 10. Solis: Preiļu novada domē iesniegt iesniegumu ar lūgumu līdzfinansēt ūdens un/vai kanalizācijas jauna pieslēguma izbūvi pilsētas centralizētajiem tīkliem, kurā norādīts arī bankas konta numurs uz kuru pārskaitīt līdzfinansējuma summu. Klāt pievieno:
 • SIA “Preiļu saimnieks” izsniegtos tehniskos noteikumus, vai Pelēču, Saunas pagasta pārvaldes izsniegtos tehniskos noteikumus,
 • SIA “Preiļu saimnieks” vai Pelēču, Saunas pagasta pārvaldes izsniegto “Atzinums” oriģinālu,
 • izpildmērījumu shēmas kopiju,
 • īpašuma tiesību apliecinoša dokumenta kopiju,
 • īpašuma zemes robežu plāna kopiju,
 • būvdarbu tāmi.
 • Rakšanas darbu atļaujas kopija (būvvaldē noslēgta)

11. Solis: Līguma starp Preiļu novada domi un klientu sastādīšana/parakstīšana. Naudas pārskaitīšana klientam.

Pēdējās izmaiņas: 14.01.2020.