Projekta “Open Landscape” īstenošanas gaita

10.12.2019.

Preiļu novada dome turpina īstenot Projektu LLI-306 „Dabas daudzveidības saglabāšana LV-LT pārrobežu reģiona mitrājos, izmantojot daudzveidīgus apsaimniekošanas pasākumus” (OPEN LANDSCAPE) kopā ar sadarbības partneriem no Lietuvas un Latvijas.

Projekta īstenošanas laikā ir izstrādāts Dabas lieguma “Pelēču ezera purvs” dabas aizsardzības plāns sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi un Latvijas botāniķu biedrību. Atbilstoši dabas aizsardzības plānam, šajā ziemas sezonā tiek plānots veikt Pelēču ezera purva apsaimniekošanas darbus – veikt krūmu un jauno koku izciršanu un to izvešanu no purva. Pirms apsaimniekošanas darbu uzsākšanas notiks arī vienas dienas seminārs purvu īpašniekiem, apsaimniekotājiem par ilgtspējīgu purvu apsaimniekošanu. 

Projekta ilgtspējai un dabas tūrisma attīstībai Preiļu novadā ir sagatavots tehniskais projekts izziņas takas (stāvlaukums, stendi, taka ar koka segumu, skatu platforma) izveidei Dabas liegumā “Pelēču ezera purvs”, ko saskaņā ar vienošanos izveidos AS “Latvijas valsts meži” pēc projekta beigām.

Projekta ietvaros ir izdoti 2 bukleti par purviem: “Purvā līdz ausīm” un “Dabas daudzveidība purvā”, kuri ir pieejami Preiļu novada domes mājas lapā www.preili.lv.

Nākošā gada martā Preiļos tiek plānota projekta noslēdzošā konference, kurā ir paredzēts prezentēt projekta partneru kopīgi sasniegtos rezultātus, kā arī apspriest ilgtspējīgas apsaimniekošanas metodes dabas daudzveidības saglabāšanai.

Par projektu
Projekts “Dabas daudzveidības saglabāšana LV-LT pārrobežu reģiona mitrājos, izmantojot daudzveidīgus apsaimniekošanas pasākumus” (OPEN LANDSCAPE) Nr. LLI-306 tiek īstenots ar Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programmas 2014.–2020. gadam atbalstu no 2018. gada 3. aprīļa līdz 2020. gada 2. aprīlim. Projekta mērķis ir izveidot kopīgu metodoloģiju mitrāju biotopu apsaimniekošanai Latvijas-Lietuvas pierobežas reģionos. Preiļu novada dome ir viens no sešiem projekta partneriem. Projekta vadošais partneris ir Sartu un Gražutes reģionālo parku direkcija Lietuvā. Pārējie projekta partneri ir Dabas aizsardzības fonds no Viļņas, Biržu reģionālā parka direkcija no Lietuvas, Dabas aizsardzības pārvalde no Latvijas un Viesītes novada pašvaldība.  Kopējās projekta izmaksas ir 374 367,84 eiro, Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējums – 318 212,63 eiro, Preiļu novada domes projekta budžets 65 444,11 EUR.

Sīkāka informācija par projektu www.latlit.eu vai www.preili.lv

Informāciju sagatavoja:
Inese Matisāne
projekta sabiedrisko attiecību speciāliste
e-pasts: inese.matisane79@gmail.com
tālr.: 26315587

Pēdējās izmaiņas: 10.12.2019.