Tapusi jauna un mūsdienīga Preiļu parka dižkoku taka, kopā ar mobilo aplikāciju

29.11.2019.

Preiļu parkā 2018. gada vasarā tika veikta arboristu-speciālistu vadīta koku apsekošana, kuras laikā tika apzināti esošie parka dižkoki. Darbu laikā tika fiksēta katra dižkoka atrašanās vieta, izmēri, suga, piešķirts dižkoka numurs un novērtēts katra koka stāvoklis un nepieciešamie kopšanas darbi, kuri tika veikti decembra mēnesī. Pēc apsekošanas tika konstatēts, ka parka teritorijā atrodas 9 Valsts nozīmes dižkoki, kā arī vairāki koki, kuri ir vērtējami kā Vietējās nozīmes dižkoki. Šī gada aprīlī Preiļu novada domes sēdē tika piešķirts Vietējās nozīmes dižkoka statuss 7 kokiem. Minētie parka 16 koki ir apzīmēti ar speciālām atpazīstamības zīmēm – ozolkoka lapa.

Koki atrodas izklaidus visā parka teritorijā, kas ļauj izveidot dižkoku taku, kura aptver visu parka teritoriju. Dižkoku taka šogad tika izveidota kā viena no aktivitātēm ERAF projektā Nr.5.5.1.0/17/I/007 «Rīteiropas vērtības». Projekta īstenošanas 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķis ir «Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus». Minētā projekta ietvaros ar ERAF līdzfinansējumu tiek rekonstruēta Preiļu pils (2.kārtas darbi). Dižkoku takas izveide ir projekta aktivitāte, kuras izdevumus pilnībā sedz pašvaldība.

Dižkoku taka parkā sākas netālu no vēsturiskā Zirgu staļļa drupām, ejot uz Kapelas pusi. Dižkoku takai pie katra koka ir uzstādīts informatīvais stends ar informāciju par konkrēto dižkoku un norādi uz QR kodu, kuru noskenējot ar savu android sistēmas viedierīci, var atvērt dižkoku takas mobilo aplikāciju. Pirmo reizi to atverot, tiek piedāvāts uzstādīt viedierīcē aplikāciju, kur var izvēlēties vienu no piedāvātajām valodām. Kā arī Preiļu dižkoku takas aplikāciju ikviens var atrast Google Play Store vidē. Katrā informatīvajā stendā pie koka ir norādīts konkrētā takas dižkoka numurs.

Dižkoku mobilās aplikācijas informācija tiek piedāvāta vairākās valodās, tādējādi veicinot arī ārvalstu tūristu un parka apmeklētāju iespējas izzināt Preiļu parku, tā dabu un vēsturi. Sniegto informāciju var lasīt latviešu, lietuviešu, krievu, poļu, angļu un vācu valodās. Dižkoku takas informācijas pieejamība vairākās valodās tiek norādīta arī katra koka informatīvajā stendā, blakus QR kodam. Šādi ikviens individuāls parka apmeklētājs var uzzināt, ka informācija ir pieejama viņam ērtākā valodā.

Atverot minēto aplikāciju, tā tiek sasaistīta ar Google Maps un ikvienam ir iespēja kartē sekot līdzi dižkoku takas maršrutam, saprast pie kura koka atrodies dotajā brīdī un kur tālāk jādodas, lai atrastu nākamo no 16 dižkokiem. Tāpat arī, uzklikšķinot kartē konkrēto dižkoku, parādās tā attēls, lai būtu vieglāk dabā saskatīt un atrast konkrēto koku. Izejot visu dižkoku taku, ir iespēja interneta tiešsaistē padalīties ar sasniegto, to var izdarīt pie pēdējā 16.dižkoka mobilās aplikācijas informācijas.

Dižkoku mobilajā aplikācijā ir iespēja uzzināt informāciju par Preiļu parku, tā vēstures faktiem, kokiem un dabu. Papildu pie katra koka tiek uzdots jautājums, kura atbildi var uzzināt pie nākamā dižkoka, tādējādi pārbaudot savas zināšanas. Lai pastaiga dižkoku takā būtu atraktīvāka, pie katra koka tiek piedāvāta sportiska, jautra vai fiziska aktivitāte, kuru var veikt gan grupā, gan individuāli.

Visa projekta “Rīteiropas vērtības” vadošais partneris ir Daugavpils pilsētas dome (projekta iesniedzējs) un sadarbības partneri – Daugavpils novada dome, Krāslavas novada dome, Ludzas novada pašvaldība, Preiļu novada dome un Aglonas bazilikas draudze Aglonas novadā. Projekta mērķis ir saglabāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu Latgalē ar augstu simbolisko vērtību un devumu vietējās, nacionālās un eiropeiskās identitātes stiprināšanai, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus ilgtspējīgai ekonomiskās izaugsmes veicināšanai reģionā. Kopumā tiks atjaunoti 6 valsts nozīmes kultūras pieminekļi Latgalē. Kopējā līguma summa 6 454 208 eiro, tai skaitā ERAF līdzfinansējums 4 695 000 eiro.

S.Čingule-Vinogradova,
projekta koordinatore

Pēdējās izmaiņas: 03.12.2019.