Nodarbības mākslas terapeita vadībā – jaunums Dienas aprūpes centrā

15.11.2019.

Preiļu novada Labklājības pārvalde kopš aizvadītā gada septembra nodrošina iespēju pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem saņemt Dienas aprūpes centra (DAC) pakalpojumu. Kamēr jauniešu vecāki nododas darba un sadzīves jautājumiem, paši jaunieši aktīvi iesaistās dažādās DAC aktivitātēs, jo pakalpojumu saņem pilnu darba dienu.

Lai sniegtā pakalpojuma ietvaros personām būtu iespēja attīstīt daudzveidīgas prasmes, kopš šī gada maija tiek piedāvātas vairākas jaunas nodarbības – nodarbinātību veicinošo prasmju attīstīšanai jaunieši darbojas keramikas darbnīcā, fiziskās aktivitātes tiek nodrošinātas deju un kustību nodarbībās, savukārt mākslinieciskās pašdarbības spēju attīstīšanai tiek nodrošinātas nodarbības mākslas terapeita vadībā.

Kā atzīst mākslas terapeite Natālija Rivža, darbs ar personām ar garīga rakstura traucējumiem viņai bija kas jauns. No speciālista tas prasa papildus sagatavošanās darbu, jo spēja fantazēt šīm personām ir ierobežota. Tāpēc tiek piedāvāti tādi darbi, kas prasa minimālu personu darba ieguldījumu, bet rezultāts uzreiz ir redzams. Tie ir darbi, kas atbilst viņu spējām –  speciālists iedod formu, bet izpildījums paliek katra paša ziņā. Tomēr N.Rivža uzsver, ka tās nav tikai vizuāli plastiskās nodarbības, tām pamatā ir terapeitisks efekts. Rezultāts tam patiesi ir redzams.

Ja sākotnēji speciāliste novēroja, ka jaunieši ir nekomunikabli, nemāk rīkoties ar daudzveidīgiem mākslas materiāliem, ar lielu nedrošību iesaistās nodarbībās, tad pusgada laikā viņi ir kļuvuši atvērtāki, ir mainījusies laika izjūta – zina konkrēto dienu, kad nodarbība notiks, brīvāk izmanto mākslas materiālus un jau saprot iespējas, ko ar tiem var sasniegt. Tieši darbs ar dažādiem materiāliem veicinājis jauniešos emociju ekspresijas, sīkās muskulatūras un iztēles attīstību. Līdz šim jaunieši vairāk bija pieraduši strādāt ar zīmuļiem un flomāsteriem – materiālu, ko var kontrolēt. Savukārt darbs ar akvareļkrāsām un guašu uzjunda pavisam jaunas emocijas. N.Rivža piedāvā jauniešiem darboties ar līdz šim neierastiem materiāliem un tehnikām  – tinti, papīra šķīvjiem, ko izkrāsot kā mandalas, papīra dvieļu punktēšanu.

Lai arī nodarbības notiek reizi divās nedēļās, jauniešu prasmes darboties ar krāsām ir krietni augušas – ja sākotnēji viņiem grūtības esot sagādājusi darbošanās pat uz mazajām lapām, tad šobrīd brīvi tiek aizpildītas A3 lapas. Visi patiesi cenšas. Tomēr viņiem svarīgs apkārtējo atbalsts un atgriezeniskā saite. Saņemot to no apkārtējiem, atbalstu sniegt spēj arī paši – uzmundrina viens otru, atzinīgi izsakās par cita darbu.

Aicinām līdzcilvēkus iesaistīties un informēt jums zināmās pilngadīgās personas ar garīga rakstura traucējumiem par iespēju saņemt pakalpojumu Dienas aprūpes centrā (Aglonas ielā 1a, Preiļos), jo ģimenes locekļiem tas patiesi ir liels atbalsts, kā arī ieguvums pašām personām.

 DAC apmeklētāji – Preiļu novada pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējiem, kas 2016.gadā tika speciālistu komandā izvērtētas,  pakalpojumu 2 gadu garumā saņem bez maksas, jo atbalsts ar sociālo pakalpojumu dzīvesvietā sniegšanu saistīto izmaksu segšanai tiek nodrošināts saskaņā ar normatīvajiem aktiem par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1. pasākuma “Deinstitucionalizācija” īstenošanas noteikumiem Latgales plānošanas reģiona īstenotajā projektā “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā”, Vienošanās Nr.9.2.2.1./15/I/005.

Informāciju sagatavoja
Preiļu novada Labklājības pārvaldes
direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajos jautājumos
Anita Gāga

Pēdējās izmaiņas: 15.11.2019.