Ir izstrādātas publisko mākslīgo un dabisko ūdenstilpņu un ūdensteču ilgtspējīgas apsaimniekošanas un saglabāšanas vadlīnijas Latvijas un Krievijas pierobežas reģioniem

22.11.2014.

 

Ir izstrādātas publisko mākslīgo un dabisko ūdenstilpņu un ūdensteču ilgtspējīgas apsaimniekošanas un saglabāšanas vadlīnijas Latvijas un Krievijas pierobežas reģioniem

Vadlīnijās ir iekļauti integrēti priekšnoteikumi un pasākumi, lai uzlabotu Latvijas un Krievijas pierobežas dabisko un mākslīgo publisko ūdenstilpju vides stāvokli un veicinātu to ilgtspējīgu apsaimniekošanu, ievērojot pārrobežu pieeju, zaļās apsaimniekošanas principus, un ņemot vērā vadlīnijās apskatāmo reģionu kopējās ūdensobjektu iezīmes un raksturlielumus.

Vadlīnijas ir izstrādātas Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2007.– 2013.gadam projekta ELRII-349 „Ūdens vides aizsardzība un zaļā dzīvesveida aktivitāšu veicināšana Latvijas un Krievijas pierobežas reģionos”/AQUA LIFE ietvaros, projekta mērķis -uzlabot pierobežas teritorijas pievilcību, izmantojot kopīgu izglītojošo pieeju, pieredzes apmaiņu un kopīgus risinājumus, lai uzlabotu Latvijas un Krievijas dabisko un mākslīgo publisko ūdenstilpņu stāvokli. Preiļu novada dome īsteno projektu partnerībā ar galveno partneri biedrību „Eiroreģions „Ezeru zeme””, 6 Latvijas pierobežas pašvaldībām un 4 Krievijas pierobežas pašvaldībām.

Vadlīnijas ir pieejamas gan latviešu, gan krievu valodās.

Vadlīnijas (LAT)

Vadlīnijas (RUS)

Preiļu novada domes projekta budžets sastāda 55 047,95 EUR, no kuriem 90% t.i. 49 543,15 EUR ir Programmas līdz finansējums, pašvaldības un valsts līdzfinansējums ir 5 504,80 EUR.

Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007 – 2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju. Programmas mājas lapa: www.estlatrus.eu

Šis dokuments tika izveidots ar Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007 – 2013. finansiālo atbalstu. Par šī dokumenta saturu pilnībā atbild Preiļu novada dome un tas neatspoguļo Programmas, iesaistīto valstu un Eiropas Savienības oficiālo viedokli.

Līga Upeniece, 
projekta koordinatore
65322766

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.