Informācija nodokļu maksātājiem par ziņu kodiem

27.02.2009.


Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta Latgales reģionālā iestāde
Rīgas iela 4/6, Daugavpils, LV-5401; tālrunis5406211, fakss5406335; e-pasts:
Ingrida.Gerina@lreg.vid.gov.lv


Informējam, ka darba attiecību pārtraukšanas iemeslu darba devējam ir jānorāda Ministru kabineta 2008.gada 20.novembra noteikumu Nr.942 „Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajam iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli” 1.pielikumā „Ziņas par darba ņēmējiem”:


Ziņu kods – Atšifrējums
21 – Darba ņēmēja statusa zaudēšana, pamatojoties uz darba ņēmēja uzteikumu
22 – Darba ņēmēja statusa zaudēšana sakarā ar darba ņēmēja pārkāpumu normatīvajos aktos, kuros noteikta personu atbrīvošana no darba, noteiktajos gadījumos 
23 – Darba ņēmēja statusa zaudēšana sakarā ar darba devēja likvidāciju
24 – Darba ņēmēja statusa zaudēšana sakarā ar nespēju veikt nolīgto darbu veselības stāvokļa dēļ
25 – Darba ņēmēja statusa zaudēšana citos gadījumos
40 – Darba ņēmējam ir piešķirts bērna kopšanas atvaļinājums
41 – Darba ņēmējam ir beidzies bērna kopšanas atvaļinājums
50 – Darba ņēmējam ir piešķirts atvaļinājums bez darba algas saglabāšanas
51 – Darba ņēmējam ir beidzies atvaļinājums bez darba algas saglabāšanas
 
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra minētos ziņu kodus izmanto pakalpojumu piešķiršanai, tādēļ ir ļoti svarīgi, lai darba devēji pareizi uzrādītu ziņu kodus par darba ņēmēju atbrīvošanu no darba.


Likuma „Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam” 13.pantā noteikts, ka personai, kura par bezdarbnieku kļuvusi pēc darba vai dienesta attiecību izbeigšanas uz pašas uzteikuma pamata vai sakarā ar pārkāpumu, bezdarbnieka pabalstu piešķir ne ātrāk kā divus mēnešus pēc bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas. Minētais nosacījums ir ļoti būtisks cilvēkam, kurš zaudējis darbu un nonācis bezdarbnieka rindās.


Ja „Ziņās par darba ņēmējiem” par darba ņēmēja statusa zaudēšanu būs atzīmēts ziņu kods „21” vai „22”, bezdarbnieka pabalstu atbrīvotajam darbiniekam varēs piešķirt ne ātrāk kā 2 mēnešus pēc bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas, bet nevis no pabalsta pieprasīšanas dienas.
Ja „Ziņās par darba ņēmējiem” par darba ņēmēja statusa zaudēšanu būs atzīmēts ziņu kods „25”, bezdarbnieka pabalstu varēs piešķirt no pabalsta pieprasīšanas dienas.


Likuma „Par maternitātes un slimības apdrošināšanu” 8.pants nosaka, ka sievietēm, kuras atlaistas no darba sakarā ar darba devēja likvidāciju, maternitātes pabalstu piešķir vispārējā kārtībā, ja tiesības uz grūtniecības atvaļinājumu iestājušās ne vēlāk kā 210 dienas pēc atlaišanas no darba. Lai minētajā gadījumā sievietei būtu tiesības uz maternitātes pabalstu, darba devējam kā atbrīvošanas iemesls ir jānorāda ziņu kods „23”.


Likuma „Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumu darbā un arodslimībām” 20.panta 3.daļas 2.punkts nosaka tiesības uz apdrošināšanas atlīdzību sakarā ar konstatēto arodslimību vai, kad pirms šīs arodslimības konstatēšanas iestājusies pārejoša darba nespēja, tādēļ ir būtiski, lai darba devējs kā atbrīvošanas iemeslu norādītu ziņu kodu „24”.


Pārējos darba ņēmēja atbrīvošanas gadījumos, kuri nav norādīti minēto noteikumu 1.pielikumā piemēro ziņu kodu „25”.


Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai informācija par 40, 41, 50 un 51 ziņu kodiem ir nepieciešama, lai aprēķinātu vidējo iemaksu algu maternitātes, paternitātes, slimības, apbedīšanas un bezdarbnieka pabalsta apmēra noteikšanai saskaņā ar likumu „Par maternitātes un slimības apdrošināšanu” un likumu „Par apdrošināšanu bezdarba gadījumā”.


Sakarā ar to, ka darba devēji par darba ņēmējiem neprecīzi norāda ziņu kodus, kas izsauc pakalpojumu izmaksas aizkavēšanos un lielu pakalpojumu saņēmēju neapmierinātību, lūdzam darba devējus uzmanīgāk norādīt ziņu kodus un apzināties to precīzas aizpildīšanas svarīgumu sociālo pakalpojumu piešķiršanai.


Atgādinām, ka darba devējs katru darba ņēmēju reģistrē Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē pēc darba devēja reģistrācijas vietas līdz tā mēneša 5.datumam, kurš seko mēnesim, kurā persona ir ieguvusi, mainījusi vai zaudējusi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu” noteikto darba ņēmēja statusu, iesniedzot Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē „Ziņas par darba ņēmējiem”.


Svarīgi atcerēties, ka „Ziņas par darba ņēmējiem” nedrīkst labot. Izņēmums ir, ja darba devēja ziņojumu iesniedz par darba ņēmējiem, kuri saskaņā ar tiesas spriedumu vai attiecīgās valsts pārvaldes iestādes pieņemtu pārvaldes lēmumu atjaunoti darbā un, kuriem izmaksāta atlīdzība par darba piespiedu kavējumu, vai par personām, kurām saskaņā ar tiesas spriedumu vai attiecīgās valsts pārvaldes iestādes pieņemtu pārvaldes lēmumu izmaksāti laikus neizmaksātie darba ienākumi un par kurām veiktas obligātās iemaksas, norāda arī darba ņēmēja apdrošināšanas statusu. Šajos gadījumos darba devējs iesniedz arī ziņas par darba ņēmējiem.


Gunta Klodāne
VID LRI Birojs
654-06211


 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.