Konsultatīvās padomes

Preiļu novada Tūrisma konsultatīvā padome

 • Preiļu novada Tūrisma konsultatīvā padome (turpmāk tekstā – Padome) ir Preiļu novada domes (turpmāk tekstā – Dome) izveidota koleģiāla un konsultatīva institūcija, kas veicina tūrisma uzņēmēju, valsts un pašvaldību institūciju, kā arī nozares sabiedrisko organizāciju, iedzīvotāju iesaisti tūrisma attīstības procesos, piedalās nozares attīstības dokumentu izstrādē un ieviešanā.
 • Padomes mērķis ir veicināt tūrisma nozares attīstību Preiļu novadā, lai paaugstinātu tūrisma nozares konkurētspēju, kas balstīta uz tirgū pieprasītu tūrisma produktu radīšanu un attīstību, kā arī sniegtu rekomendācijas ar tūrismu saistīto jautājumu risināšanai Preiļu novadā.
 • Padome darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, Domes stratēģiskajiem dokumentiem un nolikumu.
 • Padomes darbu nodrošina Preiļu novada Tūrisma informācijas centrs.
 • Padomes lēmumiem ir ieteikuma raksturs, Padomes sagatavotie priekšlikumi ir pamats lēmumprojektu sagatavošanai un nodošanai izskatīšanai Domes komitejās.

Preiļu novada Tūrisma konsultatīvās padomes sastāvs (apstiprināts 2018. gada 24. aprīļa Preiļu novada domes sēdē): Santa Ancāne–Novikova, Sintija Ančeva, Maruta Plivda, Ingūna Patmalniece, Žanna Lebedeviča, Iveta Šņepste, Inese Martinkus, Linda Knāviņa, Anete Urka, Janīna Beča, Olga Jermakova, Artis Upenieks, Anastasija Ivanova, Aiga Rumpe, Ilga Kivleniece, Rasa Saulīte,  Nora Šņepste, Ervīns Mainulis, Vilhelmīne Jakimova, Lauris Kokorīts, Juris Vucāns.


Preiļu novada domes Jaunatnes lietu konsultatīvā padome

 • Preiļu novada domes Jaunatnes lietu konsultatīvā padome (turpmāk tekstā – Padome) ir Preiļu novada domes izveidota pašvaldības institūcija ar padomdevēja tiesībām jaunatnes politikas veidošanā un jaunatnes darba organizēšanā Preiļos.
 • Padomes uzdevums: analizēt, vērtēt un izstrādāt priekšlikumus jaunatnes politikas un stratēģijas veidošanai un īstenošanai Preiļu novadā.
 • Padomes lēmumiem ir ieteikuma raksturs.
 • Padome savā darbībā ievēro Latvijas Republikas likumdošanu: Izglītības likumu, likumu „Par pašvaldībām”, Valsts Jaunatnes politikas koncepciju, Jaunatnes politikas valsts programmu, Preiļu novada domes nolikumu, šo nolikumu un citus normatīvos aktus.

Preiļu novada pašvaldības Jaunatnes konsultatīvās padomes sastāvs (apstiprināts 2018. gada 30. augusta Preiļu novada domes sēdē): Santa Ancāne – Novikova, Sintija Ančeva, Maruta Plivda, Ingūna Patmalniece, Žanna Lebedeviča, Iveta Šņepste, Inese Martinkus, Linda Knāviņa, Anete Urka, Janīna Beča, Olga Jermakova, Artis Upenieks, Anastasija Ivanova, Aiga Rumpe, Ilga Kivleniece, Rasa Saulīte, Nora Šņepste, Ervīns Mainulis, Vilhelmīne Jakimova, Lauris Kokorīts, Juris Vucāns.


Preiļu novada pašvaldības autoceļu un ielu fonda padome

 • Fonda izveidošanas mērķis ir pašvaldības finansējuma nodrošināšana administratīvajā teritorijā esošo autoceļu (ielu) uzturēšanai, remontam un būvniecībai, atbilstoši valstī noteiktajiem būvnormatīviem un starpremontu perioda normatīviem, kā arī finansējuma nodrošināšana autoceļu un ielu tīkla pilnveidošanai un attīstībai saskaņā ar teritoriālās plānošanas programmām un projektiem.

Fonda uzdevums ir:

 • naudas līdzekļu uzkrāšana un to izlietošana atbilstoši Preiļu novada domes apstiprinātai ikgadējai programmai (plānam), kas saskaņota ar Satiksmes ministriju;
 • Fonda līdzekļu administrēšanas nodrošināšana, to mērķtiecīga, efektīva un likumīga izmantošana normatīvajos aktos un šajā nolikumā paredzētajiem mērķiem.

Preiļu novada pašvaldības autoceļu un ielu fonda padomes sastāvs (apstiprināts 2020. gada 25. februāra Preiļu novada domes sēdē): Preiļu novada domes deputāts Juris Želvis, Tehniskās daļas vadītājs Artis Žukovs, Tehniskās daļas būvinženieris Ervīns Rusiņš, Preiļu pagasta pārvaldes vadītājs Vitālijs Plivda, Aizkalnes pagasta pārvaldes vadītāja Gunta Uzuleviča, Saunas pagasta pārvaldes vadītājs Raimonds Rubins un Pelēču pagasta pārvaldes vadītāja Iveta Stašulāne.

Pēdējās izmaiņas: 07.09.2020.