Saistošie noteikumi

NumursSpēkā noNosaukums
2022/2415.06.2022Par nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku numuru, ielu nosaukumu un objektu virzienu norāžu izvietošanu Preiļu novadā
2022/2915.06.2022Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Preiļu novada teritorijā
2022/809.06.2022Par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu Preiļu novadā
2022/903.06.2022Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība Preiļu novadā
2022/1001.06.2022Par rūpnieciskās zvejas tiesību iznomāšanas kārtību Preiļu novadā
2022/2331.05.2022Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Preiļu novada teritorijā
2022/731.05.2022Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību
2022/211.05.2022Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Preiļu novadā
2022/1611.05.2022Par koku ciršanu ārpus meža Preiļu novadā
2022/1422.04.2022Preiļu novada pašvaldības nodevas
2022/0403.03.2022Par neapbūvēta Preiļu novada pašvaldībai piederoša vai piekrītoša zemesgabala nomas maksu
2022/303.03.2022Par pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniegšanas kārtību Preiļu novadā
2021/1423.02.2022Par sociālajiem pakalpojumiem Preiļu novadā
2021/1723.02.2022Par Preiļu novada pašvaldības palīdzību audžuģimenēm
2021/1522.02.2022Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni un sociālās palīdzības pabalstiem Preiļu novadā
2021/1622.02.2022Par pašvaldības palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas
2021/1319.02.2022Par materiālo palīdzību Preiļu novadā
2021/2008.02.2022Par braukšanas maksas atvieglojumiem un kārtību, kādā tiek apmaksāti transporta izdevumi izglītojamajiem Preiļu novadā
2021/0504.02.2022Preiļu novada pašvaldības nolikums
2021/1030.09.2021Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Preiļu novadā
2021/826.08.2021Par Preiļu novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu
2020/1522.12.2020Par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu
2020/0724.09.2020Nolikums par licencēto makšķerēšanu Vīragnas ezerā
2018/0901.08.2018Preiļu novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
2017/0726.01.2018Par pašvaldības līdzfinansējumu īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai Preiļu novadā pēc iedzīvotāju (dzīvojamo ēku īpašnieku ) ierosinājuma
2017/0425.08.2017Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Preiļu novadā
2017/0525.08.2017Par Preiļu novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai
2016/1225.08.2016Bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Preiļu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē
2014/1329.05.2014Par ielu tirdzniecības un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Preiļu novadā
2011/1324.11.2011Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Preiļu novadā
2011/0523.05.2011Par valsts nodevu atvieglojumiem bāriņtiesas pakalpojumiem Preiļu novadā
2011/0328.02.2011Preiļu novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtība energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās
2010/1626.09.2010Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Preiļu novadā
2010/1001.06.2010Preiļu novada kapsētu uzturēšanas noteikumi
2008/0209.01.2008Preiļu novada labiekārtošanas noteikumi
Pēdējās izmaiņas: 20.06.2022.