Pašvaldības noteikumi

Noteikumi “Valsts budžeta autoceļu (ielu) fonda finanšu līdzekļu izlietošanas kārtība ielu un ceļu uzturēšanai Preiļu novadā (PDF, 2021.01.28.)

Noteikumi”Preiļu pilsētas ielu ikdienas uzturēšanas un lietošanas kārtība” (PDF, 2021.01.28.)

Preiļu novada domes (centrālās administrācijas) nolikums (PDF, 2009.12.22., ar grozījumiem 2017.09.28.)

Preiļu novada domes Ētikas kodekss (PDF, 2008.10.17) 

Nolikums “Preiļu novada izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu apbalvošanas kārtība” (PDF, 2017.04.27.)

Nolikums “Sporta atbalsta programmas finansējuma piešķiršana Preiļu novada iedzīvotājiem”  (PDF, 2016.12.29.)

Noteikumi Nr. 9/2016 “Preiļu novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība (PDF, 2016.05.26.)

Telpu nomas maksas pakalpojumu izmakas Preiļu novada pašvaldības iestādēs un piederošajās ēkās (PDF, 2016.08.25.)

Preiļu novada pašvaldības stipendiju nolikums (PDF, 2018.01.30.) 

Nolikums par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem projektiem (PDF, 2016.03.30.)

Invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas darba grupas nolikums (PDF, 2016.03.30.)

Nolikums par naudas balvu piešķiršanu preiļu novada izglītības iestāžu skolotājiem par skolēnu sagatavošanu valsts, novada, rajona olimpiādēm, konkursiem un skatēm (PDF, 2014.10.23)

Konkursa nolikums apbalvojumu piešķiršanai Preiļu novada iedzīvotājiem par sasniegumiem sporta jomā (PDF, 2017.10.27.)

Konkursa nolikums apbalvojumu piešķiršanai Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skolas izglītojamajiem par sasniegumiem sporta jomā (PDF, 2017.10.27.)

Noteikumi par Preiļu novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtību (PDF, 2015.09.24.)

Bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Preiļu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē (PDF, 2009.08.27, pēdējie grozījumi 2015.08.27)

Par kārtību bērnu rotaļu laukumā (PDF, 2007.01.24)

Preiļu novada domes noteikumi par “Bērna piedzimšanas pabalsta izmaksas kārtība” (PDF, 2007. gada 7. februāra ārkārtas sēdes lēmums (protokols Nr. 3, punkts 8.))

Nolikums „Par dzīvojamās mājas vecāko” (PDF)

Dokumentu aprites kārtība Preiļu novada pašvaldībā (PDF, 2011.08.25)

Skolēnu autobusu izmantošanas noteikumi (PDF, 2011.08.25)

Preiļu novada Aizkalnes pagasta konsultatīvās valdes nolikums (PDF, 2012.01.26.) 

Preiļu novada domes noteikumi Nr. 2013/1 „Par balsošanas kārtību Preiļu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka,  pašvaldības izpilddirektora, pašvaldības izpilddirektora vietnieka un pagastu pārvalžu vadītāju amatam izvirzītajām kandidatūrām” (PDF, 2013.06.11.)

Preiļu novada domes noteikumi `Par Preiļu novada domes apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtību` (PDF, 2018.02.21.)

Noteikumi Nr.1/2014 “Par Preiļu novada pašvaldības darbinieku novērtēšanu” (PDF, 2014.02.21.)

Noteikumi par Preiļu novada pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas un kontroles kārtību Nr. 2015/01 (PDF, 2014.12.22)

Noteikumi „Mobilo telefonu iegādes, piešķiršanas un izmantošanas kārtība Preiļu novada pašvaldības amatpersonām un darbiniekiem” Nr.2015/12 Iesnieguma veidne (DOC) (PDF, 2015.10.29)

Noteikumi “Tirgus izpētes kārtība Preiļu novada pašvaldībā” Nr. 2015/03  (PDF, 2018.05.31)

Noteikumi “Par autotransporta izmantošanu Preiļu novada pašvaldībā” Pielikums nr.1 – Iesniegums (DOC) (PDF, 2015.02.25)

Noteikumi par kartību, kādā organizējami skolēnu nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā Preiļu novadā (PDF, 2019.02.27.)

Rīkojums “Par korupcijas risku analīzi un pretkorupcijas pasākumu plānu” (PDF, 2015.09.02.)

Aktīvās atpūtas zonas iekšējās kārtības noteikumi (PDF, 2013.07.06.)

Kārtība, kādā Preiļu novada pašvaldība organizē nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu (PDF, 2017.09.28.)

Pēdējās izmaiņas: 04.02.2021.