Pašvaldības noteikumi

Par Preiļu novada pašvaldības un tās iestādēs nodarbināto darba izpildes novērtēšanas kārtību (PDF, 2022.08.30.)

Par tirdzniecību  pašvaldības teritorijā rīkotajos publiskajos pasākumos vai svētkos (PDF, 2022.08.30.) Pielikumi (iesniegumu veidlapas, DOCX)

Par vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju klasificēšanu (PDF, 2022.06.30.)

Par suvenīru iegādi un tirdzniecību Preiļu novada pašvaldībā (PDF, 2022.06.30.)

Preiļu novada pašvaldības Ētikas kodekss (PDF, 2022.06.30.)

Tūrisma inventāra (velosipēdu) izmantošanas noteikumipielikums (PDF 2022.05.26.)

Par mājražotāju, amatnieku, zemnieku un dārzkopju gadatirgu rīkošanu (PDF, 2022.08.30.)

Konkursa “Sakoptākais īpašums Preiļu novadā” nolikums (PDF, 2022.05.26.)

Noteikumi “Par Preiļu novada pašvaldības amatpersonu (darbinieku) komandējumiem un darba braucieniem” (PDF, 2022.04.28.)

Preiļu novada pašvaldības skolēnu autobusa izmantošanas noteikumi (PDF, (2022.08.30.)

Noteikumi “Kārtība, kādā tiek slēgts sadarbības līgums par darbiem pašvaldības autoceļu nodalījuma joslās un kravu pārvadāšanu pa pašvaldības autoceļiem” (PDF, 2022.03.31.)

Preiļu novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikums  (PDF 2022.02.24.)

Noteikumi  “Mobilo telefonu un telefona numuru piešķiršanas un izmantošanas kārtība Preiļu novada pašvaldības amatpersonām (darbiniekiem)” (PDF, 2022.02.24.)

Noteikumi “Par Preiļu novada pašvaldības apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtību” (PDF, 2022.02.24.)

Iepirkumu plānošanas un organizēšanas kārtība (PDF, 2022.02.24.)

Noteikumi par iekšējo trauksmes celšanas sistēmu Preiļu novada pašvaldībā (PDF 2021.12.29.)

Preiļu novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums (PDF, 2022.01.27.)

Preiļu novada pašvaldības centrālās administrācijas nolikums (PDF, 2021.12.29.)

Dokumentu aprites kārtība Preiļu novada pašvaldībā (PDF, 2021.12.29.)

Nolikums skatlogu, ēku fasāžu un priekšlaukumu noformējuma konkursam “Skaistākais Ziemassvētku noformējums” (PDF, 2021.12.13.)

Noteikumi “Valsts budžeta autoceļu (ielu) fonda finanšu līdzekļu izlietošanas kārtība ielu un ceļu uzturēšanai Preiļu novadā (PDF, 2021.01.28.)

Noteikumi”Preiļu pilsētas ielu ikdienas uzturēšanas un lietošanas kārtība” (PDF, 2021.01.28.)

Nolikums “Preiļu novada izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu apbalvošanas kārtība” (PDF, 2017.04.27.)

Nolikums “Sporta atbalsta programmas finansējuma piešķiršana Preiļu novada iedzīvotājiem”  (PDF, 2016.12.29.)

Noteikumi Nr. 9/2016 “Preiļu novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība (PDF, 2016.05.26.)

Telpu nomas maksas pakalpojumu izmakas Preiļu novada pašvaldības iestādēs un piederošajās ēkās (PDF, 2016.08.25.)

Preiļu novada pašvaldības stipendiju nolikums (PDF, 2018.01.30.) 

Nolikums par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem projektiem (PDF, 2016.03.30.)

Invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas darba grupas nolikums (PDF, 2016.03.30.)

Nolikums par naudas balvu piešķiršanu preiļu novada izglītības iestāžu skolotājiem par skolēnu sagatavošanu valsts, novada, rajona olimpiādēm, konkursiem un skatēm (PDF, 2014.10.23)

Konkursa nolikums apbalvojumu piešķiršanai Preiļu novada iedzīvotājiem par sasniegumiem sporta jomā (PDF, 2017.10.27.)

Konkursa nolikums apbalvojumu piešķiršanai Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skolas izglītojamajiem par sasniegumiem sporta jomā (PDF, 2017.10.27.)

Noteikumi par Preiļu novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtību (PDF, 2015.09.24.)

Bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Preiļu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē (PDF, 2009.08.27, pēdējie grozījumi 2015.08.27)

Par kārtību bērnu rotaļu laukumā (PDF, 2007.01.24)

Preiļu novada domes noteikumi par “Bērna piedzimšanas pabalsta izmaksas kārtība” (PDF, 2007. gada 7. februāra ārkārtas sēdes lēmums (protokols Nr. 3, punkts 8.))

Nolikums „Par dzīvojamās mājas vecāko” (PDF)

Skolēnu autobusu izmantošanas noteikumi (PDF, 2011.08.25)

Preiļu novada Aizkalnes pagasta konsultatīvās valdes nolikums (PDF, 2012.01.26.) 

Preiļu novada domes noteikumi Nr. 2013/1 „Par balsošanas kārtību Preiļu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka,  pašvaldības izpilddirektora, pašvaldības izpilddirektora vietnieka un pagastu pārvalžu vadītāju amatam izvirzītajām kandidatūrām” (PDF, 2013.06.11.)

Noteikumi Nr.1/2014 “Par Preiļu novada pašvaldības darbinieku novērtēšanu” (PDF, 2014.02.21.)

Noteikumi par Preiļu novada pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas un kontroles kārtību Nr. 2015/01 (PDF, 2014.12.22)

Noteikumi „Mobilo telefonu iegādes, piešķiršanas un izmantošanas kārtība Preiļu novada pašvaldības amatpersonām un darbiniekiem” Nr.2015/12 Iesnieguma veidne (DOC) (PDF, 2015.10.29)

Noteikumi “Tirgus izpētes kārtība Preiļu novada pašvaldībā” Nr. 2015/03  (PDF, 2018.05.31)

Noteikumi “Par autotransporta izmantošanu Preiļu novada pašvaldībā” Pielikums nr.1 – Iesniegums (DOC) (PDF, 2015.02.25)

Noteikumi par kartību, kādā organizējami skolēnu nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā Preiļu novadā (PDF, 2019.02.27.)

Rīkojums “Par korupcijas risku analīzi un pretkorupcijas pasākumu plānu” (PDF, 2015.09.02.)

Aktīvās atpūtas zonas iekšējās kārtības noteikumi (PDF, 2013.07.06.)

Kārtība, kādā Preiļu novada pašvaldība organizē nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu (PDF, 2017.09.28.)

Pēdējās izmaiņas: 05.09.2022.