Novada domes sēde

30.11.2022 10:00
Preiļu novada pašvaldības administrācijas ēkā Raiņa bulvārī 19, Preiļos

30. novembrī plkst. 10.00 Novada domes sēde

DARBA KĀRTĪBA

Finanšu komitejas jautājumi:

1. Par saistošo noteikumu „Par grozījumiem Preiļu novada pašvaldības 2022.gada 3.februāra saistošajos noteikumos Nr.2022/6 “Par Preiļu novada pašvaldības 2022. gada pamatbudžetu” apstiprināšanu.
2. Par grozījumiem Preiļu novada pašvaldības nolikumā.
3. Par grozījumiem Preiļu novada domes 2022.gada 30.augusta lēmumā (protokols Nr. 16.; 1.§).
4. Par grozījumiem Preiļu novada domes 2022.gada 30.augusta lēmumā Nr. 16; 47.§ “Par ēdināšanas izmaksu pārskatīšanu Preiļu novada izglītības iestādēs”.
5. Par autotransporta iegādi.
6. Par finansējuma piešķiršanu papildus darbiem projekta Nr,4.2.2.0/21/A/057 “Preiļu novada pašvaldības ēkas energoefektivitātes paaugstināšana Preiļu Kultūras centrā, Raiņa bulvārī 28, Preiļos” realizēšanai.
7. Par patversmes/atskurbināšanas pakalpojuma turpmāku nodrošināšanu Biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” iesnieguma izskatīšana.
8. Par izstāšanos no biedrības „Eiroreģions „Ezeru zeme””.
9. Par parādu dzēšanu.
10. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā.
11. Par nekustamā īpašuma “Veronikas” Stabulnieku pagastā Preiļu novadā nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.
12. Par nekustamā īpašuma “Skariņas” Silajāņu pagastā Preiļu novadā nodošanu atsavināšanai.
13. Par pašvaldības dzīvokļu īpašumu reģistrāciju zemesgrāmatā.
14. Par kustamās mantas izsoles rezultātiem.
15. Par grozījumu veikšanu Preiļu novada pašvaldības Izglītības pārvaldes darbinieku amatu sarakstā.
16. Par nekustamā īpašuma Pils iela 6A-14, Preiļos nosacītās cenas apstiprināšanu un reģistrāciju zemesgrāmatā uz ieguvējas vārda.

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas jautājumi:

17. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu.
18. Par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību.
19. Par pašvaldības dzīvokļa īres līguma pagarināšanu.
20. Par pašvaldības dzīvokļa īres līguma noslēgšanu.
21. Par pašvaldības dzīvokļa īres līguma pārslēgšanu.
22. Par pašvaldības dzīvojamās platības īres līguma izbeigšanu.
23. Par uzņemšanu rindā un sociālās dzīvojamās platības piešķiršanu.
24. Par sociālo dzīvokļu īres līguma pagarināšanu.
25. Par sociālās dzīvojamās platības apvienošanu.
26. Par sociālā dzīvokļa sadalīšanu un par sociālās dzīvojamās platības maiņu.
27. Par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu.
28. Par grozījumiem Preiļu novada pašvaldības 2021. gada 30. novembra saistošajos noteikumos Nr. 2021/14 “Par sociālajiem pakalpojumiem Preiļu novadā”.
29. Par grozījumiem Preiļu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2022/7 “Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību”.
30. Par grozījumu veikšanu Preiļu novada bāriņtiesas nolikumā.
31. Par saistošo noteikumu „Par grozījumiem 2021.gada 30.novembra Preiļu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2021/13 „Par materiālo palīdzību Preiļu novadā”” apstiprināšanu.

Infrastruktūras un novada attīstības komitejas jautājumi:

32. Par Preiļu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2022/36 „Preiļu novada pašvaldības teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi” precizēšanu.
33. Par grozījumiem Preiļu novada domes 2021.gada 28.oktobra sēdes lēmumā (protokols Nr.23, 32.§) un 2022.gada 24.februāra sēdes lēmumā (protokols Nr.6, 47.§).
34. Par Preiļu novada domes 2022. gada 29.jūlija lēmuma precizēšanu.
35. Par Lielā Kolupa ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu apstiprināšanu.
36. Par ceļu uzturēšanas klašu publikāciju masu saziņas līdzekļos ziemas sezonai 16.10.2022-15.04.2023.
37. Par patapinājuma līguma pirmstermiņa izbeigšanos.
38. Par saistošo noteikumu “Par pašvaldības līdzfinansējumu īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai Preiļu novadā pēc iedzīvotāju (dzīvojamo ēku īpašnieku) ierosinājuma” apstiprināšanu.

Darba kārtība (PDF)

Pēdējās izmaiņas: 25.11.2022.