Publiskā apspriešana par koku ciršanu Rožkalnu pagastā

31.10.2022 — 12.11.2022

KOKU CIRŠANAS PUBLISKĀ APSPRIEŠANA
PREIĻU NOVADĀ, ROŽKALNU PAGASTĀ, ZEMES VIENĪBĀ AR KADASTRA APZĪMĒJUMU 76640010107

INFORMĀCIJA

ZEMES VIENĪBAS ĪPAŠNIEKS: valsts
KOKU CIRŠANAS IEROSINĀTĀJS: juridiska persona
KOKU CIRŠANAS IEMESLS: redzamības un drošības paaugstināšana; nepieciešamība sakārtot ūdens atvadi, rokot un tīrot sāngrāvjus; ceļa zemes nodalījuma joslas sakārtošana.

Iecerēts nocirst attēlos redzamos kokus (SKATĪT ŠEIT), lai realizētu būvprojekta ietvaros paredzēto autoceļa seguma pārbūvi, ūdens novades sistēmas, satiksmes organizācijas un pieturu sakārtošanu.

2022. gada 22. septembrī tika saņemts Dabas aizsardzības pārvaldes atzinums, kurā tika norādīts, ka daļai no ceļa nodalījuma joslā augošajiem kokiem ir radušies tādi bojājumi, kas norāda uz to nestabilitāti, taču 7 no alejā augošajiem kokiem nav izteiktu nestabilitātes pazīmju un tie ir vitāli un augtspējīgi. Ņemot vērā minētos apstākļus, visi alejā augošie koki nav saglabājami drošības apsvērumu dēļ, taču lēmums par to koku nozāģēšanu, kuriem nav būtisku bojājumu, tiks pieņemts pēc sabiedrības viedokļa noskaidrošanas. Ņemot vērā, ka alejas ir neatņemama Latvijas ainavas sastāvdaļa, Preiļu Novada pašvaldība aicina izteikt viedokli par 3 gab. parasto ozolu, 3 gab. parasto liepu un 1 gab. parastās kļavas nozāģēšanu zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 76640010107 (autoceļa V682 nodalījuma joslā).

PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS NORISES LAIKS: no 2022. gada 31. oktobra līdz 2022. gada 12. novembrim. Klātienes tikšanās ar iedzīvotājiem notiks 2022. gada 4. novembrī plkst. 14:00 Rožkalnu pagasta pārvaldes ēkā, Saules ielā 16, Rimicānos, Rožkalnu pagastā.

Informācija par publisko apspriešanu pieejama Preiļu novada pašvaldības Administratīvajā ēkā, Rožkalnu pagasta pārvaldes ēkā, pašvaldības informatīvajā izdevumā “Preiļu Novada Vēstis” un pašvaldības mājaslapā www.preili.lv. Aptaujas anketas pieejamas pašvaldības administratīvajā ēkā, Rožkalnu pagasta pārvaldes ēkā un pašvaldības mājaslapā ŠEIT.

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2022.