Publiskā apspriešana par koku ciršanu Upmalas pagastā

01.08.2022 — 12.08.2022

Preiļu novada pašvaldības koku ciršanas komisija saņēmusi iesniegumu par ieceri cirst kokus Preiļu novada Upmalas pagastā. Pēc koku apsekošanas komisija ir pieņēmusi lēmumu organizēt publisko apspriešanu, lai noskaidrotu vietējo iedzīvotāju viedokli.
Iecerēts nocirst visus alejas vienā pusē augošos kokus (56 gab.), skatīt attēlu ŠEIT. Ņemot vērā, ka aleja ir neatņemama Latvijas ainavas sastāvdaļa, Preiļu Novada pašvaldība aicina izteikt viedokli par ozolu un liepu alejas zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 76900050066 vienas puses nociršanu. 2022. gada 1. maijā tika saņemts Dabas aizsardzības pārvaldes atzinums, kurā tika norādīts, ka nevienam no kokiem nav konstatēti tādi bojājumi, kas tos ļautu vērtēt kā bīstamus. Papildus Dabas aizsardzības pārvalde vērsa uzmanību, ka veicot alejas viena pusē augošo koku ciršanu, neatgriezeniski tiks iznīcināta aleja, bet, saglabājot tikai vienu alejas pusi, tās ekoloģiskā, kultūrvēsturiskā un ainaviskā vērtība tiks būtiski negatīvi ietekmēta.

Klātienes tikšanās ar iedzīvotājiem notiks 10.08. plkst. 15.00 Upmalas pagasta pārvaldes zālē, Skolas ielā 5, Vecvārkavā, Upmalas pagastā.

INFORMĀCIJA
KOKU ALEJAS ATRAŠANĀS VIETA: Preiļu novads, Upmalas pagasts, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 76900050066
ZEMES VIENĪBAS ĪPAŠNIEKS: fiziska persona
KOKU CIRŠANAS IEROSINĀTĀJS: fiziska persona
KOKU CIRŠANAS IEMESLS: lauksaimniecības zemes paplašināšana un servitūta ceļa paplašināšana.
PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS NORISES LAIKS: no 2022. gada 1. augusta līdz 2022. gada 12. augustam.
IESPĒJA IZTEIKT VIEDOKĻUS: lai paustu savu viedokli par minēto koku ciršanu, ikviens novada iedzīvotājs ir aicināts aizpildīt aptaujas anketu ŠEIT. Vai iesniegt klātienē Preiļu novada pašvaldības centrālās administrācijas ēkā (Raiņa bulvārī 19, Preiļos), Upmalas pagasta pārvaldes ēkā (Skolas ielā 5, Vecvārkavā).

Pēdējās izmaiņas: 25.07.2022.