Aktualizēts! Paziņojums par lokālplānojuma zemes vienībai īpašumā “Smilgas”, Aglonas pagastā, Preiļu novadā (kadastra apzīmējums 76420040125) kā teritorijas plānojuma grozījumi nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai

01.06.2022 — 30.06.2022

Aktualizēts paziņojums par lokālplānojuma zemes vienībai īpašumā “Smilgas”, Aglonas pagastā, Preiļu novadā (kadastra apzīmējums 76420040125) kā teritorijas plānojuma grozījumi nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai

Preiļu novada dome informē, ka 2022.gada 26.maijā tika pieņemts Preiļu novada domes lēmums Nr. 13 33.§ “Par lokālplānojuma zemes vienībai īpašumā “Smilgas”, Aglonas pagastā, Preiļu novadā (kadastra apzīmējums 76420040125) kā teritorijas plānojuma grozījumi nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs – Jānis Kromāns (Jaunciema iela 22, Aglona, Preiļu novads), lokālplānojuma izstrādātājs – SIA „PLĀNS & BŪVE” (Vienotais reģistrācijas Nr. 40203302827, Zemgales iela 34, Iecava, Bauskas novads, LV – 3913).

Lokālplānojuma teritorijas izstrādes mērķis, saskaņā ar Preiļu novada pašvaldības 2022.gada 24.februāra lēmumā apstiprināto darba uzdevumu, ir mainīt funkcionālo zonējumu no “Dabas pamatnes teritorija apdzīvotā vietā” uz funkcionālo zonējumu, kurā būtu atļauta tūrisma un atpūtas apbūve, pamatojoties uz īpašuma izmantošanas ieceres maiņu.

Lokālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš no 2022. gada 13. jūnija līdz 2022. gada 13. jūlijam. Ar publiskās apspriešanas materiāliem var iepazīties www.preili.lv un www.geolatvija.lv.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme par lokālplānojumu notiks attālināti ZOOM platformā 2022.gada 16.jūnijā plkst. 17.00. Saite uz sapulci:  https://us02web.zoom.us/j/84885694791?pwd=c3J2SHFNUFZvQXVIN2E3b0lvRFhlUT09

Sanāksmes ID: 848 8569 4791
Ieejas kods: 682187

Detalizētāk ar lokālplānojuma materiāliem var iepazīties:

  1. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
  2. Paskaidrojuma raksts 
  3. Loklālplānojuma karte
  4. Ziņojums par redakciju

Sanita Meļko
Attīstības, investīciju un inženiertehniskās daļas vadītāja vietniece (attīstības un investīciju jautājumos)
Tālrunis: 65322766 vai 26809757, e-pasts: sanita.melko@preili.lv

Pēdējās izmaiņas: 10.06.2022.