Lielā Talka 2022 Preiļu novadā

30.04.2022
Preiļu novads

30. aprīlī publiski pieteiktās Lielās Talkas vietas Preiļu novadā:

 • Ebreju kapi /Preiļu pilsēta/ – pulcēšanās uz plkst. 10.00. Tiks grābtas pērnās lapas un tīrīta kapsētas teritorija.
 • Garāžu labiekārtošanas darbi /Andreja Upīša iela 6B, Preiļi, Preiļu pilsēta/ – tiks veikti garāžu teritorijas sakopšanas un labiekārtošanas darbi, kā arī Preiļupes krasta zonas sakārtošana pie garāžām.
 • Preiļu muižas komplekss un parks – aicina Nature`s Sunshine Latvija Latgales partneru komanda.
 • Riebiņu vidusskolas teritorija /Liepu iela 21, Riebiņi, Riebiņu pagasts/ – kopīgi grābsim pērnās lapas, atsvaidzināsim skolas puķu dobes, iztīrīsim ceriņu krūmus un sakārtosim skolas sporta laukumu.
 • Feimankas upes posma sakopšana /pulcēšanās plkst. 9.00 pie Moskvinas kapsētas/ – sakopsim Feimankas upes krastu no Moskvinas tilta līdz Feimankas ūdenskrātuvei un Preiļu pagasta kapsētas. Talkas noslēgumā biedrība “Sabiedriskais centrs Līči” pacienās ar siltu zupu.
 • Geļenovas parka labiekārtošana /Geļenova, Rušonas pagasts/ – Geļenovas parka pastaigu takas labiekārtošanas darbi.
 • Vanagu draudze /Vanagi, Upmalas pagasts/ – talka tiek rīkota ar mērķi sakārtot ilggadēji uzkrājušos atkritumus draudzes kapsētā, kā arī labiekārtot atkritumu šķirošanas vietu.
 • Lielais Ostrovas ezers /Silajāņu pagasts/ – Lielā Ostrovas ezera publiskas peldvietas sakārtošana, krūmu griešana, apkārtējās teritorijas sakopšana.
 • Kovaļevsku piemiņas vietas kopšana /Zaķīši, Vārkavas pagasts/ – Zaķīšos dzimušo zinātnieku, brāļu Kovaļevsku, piemiņas vietas kopšana: lapu nogrābšana, augsnes uzrušināšana, stādījumu atjaunošana, atkritumu savākšana.
 • Vārkavas koka baznīcas piemiņas vietas sakopšana /Upmala, Upmalas pagasts/ – talkas laikā notiks vecās Vārkavas koka baznīcas piemiņas vietas sakopšana (aiz baznīcas dārza). Lai sakoptu teritoriju, nepieciešams novākt vecos, lūzušos zarus, sagrābt teritoriju, savākt atkritumus, izveidot akmeņu krāvumu, lai nostiprinātu piemiņas vietu, kā arī plānots ierīkot soliņu.
 • Talka Rimicānu PII teritorijā /Rimicāni, Rožkalnu pagasts/ – aicina biedrība “Dzintars 2007”. Talkas laikā tiks sakopta Rimicānu PII teritorija – grābtas lapas, novākti kritušie zari, labiekārtotas puķu dobes un izzāģēti nokaltušie zari.
 • Talka Salas pamatskolas iekšpagalmā /tikšanās plkst. 10.00/ – talkas laikā tiks atjaunota liepu aleja gar skolu, vākti atkritumi. Tiks atklāta atjaunotā Smelteru  pietura un būs iespēja cienāties ar siltu tēju.
 • Riebiņu parks /Skolas iela 5, Riebiņi, Riebiņu pagasts/
 • Raiņa muzeja teritorijas sakopšana /Raiņa iela 12, Aizkalne, Aizkalnes pagasts/ – talkas dienā sakopsim pasakaini skaistu saliņu Raiņa muzeja “Jasmuiža” teritorijā. Plānots sagabalot (vajadzīgs zāģis un vīru spēks!), novākt nokritušos kokus, nogriezt krūmāju, kas nosedz upes skaisto līkumu. Sagrābt lapas un veco zāli. Talkotājiem jānodrošinās ar grābekļiem, laikapstākļiem atbilstošu apģērbu un apaviem.
 • Galēnu parks – 10.00 talku rīko Galēnu kultūrvēstures biedrība. No Galēnu muižas tiks izvākti atkritumi un parkā tiks grābtas vecās lapas.
 • Silajāņu ciemats – centra un apkārtnes sakopšana, atkritumu vākšana.
 • Stabulnieku ciemats – centra un apkārtnes sakopšana, atkritumu vākšana.
 • Ceļa posms Vecvārkava – Mazkursīši – aicina biedrība “Jaunvide”. Tikšanās plkst. 9.00 stāvlaukumā pie Vārkavas muižas pils. Ja talkotāju būs daudz un darbs ātri veiksies, ceļa posms tiks pagarināts. Droši var pievienoties visi interesenti. Pēc talkošanas būs kopīgs pikniks. Biedrība aicina piebiedroties uz izdarīt labu darbu, lai mūsu vide kļūst kaut nedaudz tīrāka!
 • Aglonas pludmale un estrāde, tai piegulošā teritorija – sakopšanas un labiekārtošanas darbi, Cirīša ezera krastmalas sakopšana.
 • Aglonas bazilikas svētavots un Egles ezers – Herbalife partneru komanda aicina uz teritorijas sakopšanu, caurteces gultnes un krastmalas sakopšana līdz Cirīša ezeram. Aicināti piedalīties visi talkot gribētāji, vēlams līdzi ņemot savus darba instrumentus.

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Lielās Talkas Preiļu novada koordinatoru Kristapu Urču, zvanot pa tālr. 26333038.

Pēdējās izmaiņas: 28.04.2022.