Paziņojums par sākotnējo sabiedrisko apspriešanu paredzētajai darbībai – jaunputnu un dējējvistu audzēšanas kompleksa izveide Preiļu pagastā Preiļu novadā

17.12.2021 — 14.01.2022

Paziņojums tiks publicēts 2021. gada 17. decembrī laikrakstā “Vietējā Latgales Avīze” Nr. 48 (425 (1160)) un Preiļu novada decembra informatīvajā izdevumā “Preiļu Novada Vēstis” Nr. 11 (220)

Paredzētās darbības ierosinātājs: SIA “Preiļu putni” (reģ. Nr. 40203289853, juridiskā adrese: Kārļa Ulmaņa gatve 119, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167).

Paredzētās darbības iespējamās norises vieta (adrese): kompleksa teritorija tiek plānota Preiļu nov., Preiļu pag., Jaunsaimnieki, nekustamajos īpašumos Rietumu ielā 6 (zemes vienības apz. 76580030381), Rietumu ielā 7 (zemes vienības apz. 76580030368), Rietumu ielā 5 (zemes vienības apz. 76580030363 un zemes vienībā ar apz. 76580030367.

Vides pārraudzības valsts birojs 01.11.2021. pieņēma lēmumu par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu paredzētajai darbībai.

Paredzētā darbība ir jaunputnu un dējējvistu audzēšanas kompleksa izveide Preiļu pagastā Preiļu novadā. Paredzētās darbības ietvaros plānots izbūvēt 5 jaunputnu novietnes, katrā novietnē izvietojot 125 000 jaunputnus, un 2 dējējvistu novietnes, katrā novietnē izvietojot 15 000 dējējvistu. Gada laikā plānots izaudzēt līdz 1 250 000 jaunputniem, kurus tālāk novirzīs uz SIA “Alūksnes putnu ferma” kompleksu Alūksnē.  Saražotās produkcijas – vistu olas – apjoms sasniegs 8,4 milj. gadā.

Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu sabiedriskās apspriešanas process notiks neklātienes formā (attālināti) no 17. decembra līdz 14. janvārim.

Sākotnējā sabiedriskās apspriešanas tiešsaistes sanāksme notiks 28. decembrī plkst. 17:00. Sanāksmei varēs pieslēgties, izmantojot sanāksmes dienā norādīto tīmekļa saiti un pievienošanās instrukciju, kas tiks publicētas SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” tīmekļa vietnes www.environment.lv sadaļā Aktualitātes.

Sanāksmes laikā tiks sniegta prezentācija par paredzēto darbību. Sanāksme tiks ierakstīta, un ieraksts (t.sk. prezentācija) būs pieejams SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” tīmekļa vietnē www.environment.lv. Ja noskatoties ierakstu Jums radīsies kādi jautājumi par paredzēto darbību vai ietekmes uz vidi novērtējuma procesu, lūdzam tos nosūtīt uz e-pastu komplekss@environment.lv. Uz visiem jautājumiem, kas tiks saņemti līdz 5. janvārim, sniegsim rakstiskas atbildes, kuras adresātiem nosūtīsim, izmantojot e-pastu.

Ar sagatavotajiem materiāliem par paredzēto darbību var iepazīties:

  • Preiļu novada pašvaldības tīmekļa vietnē: preili.lv;
  • tīmekļa vietnē: environment.lv/lv/aktualitates;
  • papīra formātā Preiļu novada pašvaldībā – Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301 (darba dienās, iepriekš piesakoties pa tālruni 65322766).

Rakstiskus priekšlikumus par paredzētās darbības iespējamo ietekmi uz vidi var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, e-pasts: pasts@vpvb.gov.lv, tālrunis: 67321173, www.vpvb.gov.lv) līdz 14. janvārim.

Sākotnējā sabiedriskās apspriešanas tiešsaistes sanāksme notika 28. decembrī plkst. 17:00. Sanāksmes laikā tika sniegta prezentācija par paredzēto darbību. Sanāksmes ierakstu skat. zemāk:

 

Ja noskatoties ierakstu Jums radīsies kādi jautājumi par paredzēto darbību vai ietekmes uz vidi novērtējuma procesu, lūdzam tos nosūtīt uz e-pastu komplekss@environment.lv. Uz visiem jautājumiem, kas tiks saņemti līdz 5. janvārim, sniegsim rakstiskas atbildes, kuras adresātiem nosūtīsim, izmantojot e-pastu.

Ar sagatavotajiem materiāliem par paredzēto darbību var iepazīties:

  1. Preiļu novada pašvaldības tīmekļa vietnē: www.preili.lv;
  2. tīmekļa vietnē: www.environment.lv/lv/aktualitates – skat. zemāk;
  3. papīra formātā Preiļu novada pašvaldībā – Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301 (darba dienās, iepriekš piesakoties pa tālruni 65322766).

Rakstiskus priekšlikumus par paredzētās darbības iespējamo ietekmi uz vidi var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, e-pasts: pasts@vpvb.gov.lv, tālrunis: 67321173, www.vpvb.gov.lv) līdz 14. janvārim.

Lēmums par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu
Iesniegums

 

Pēdējās izmaiņas: 29.12.2021.