Preiļu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas no 2022.gada projekta un Preiļu novada attīstības programmas 2022. – 2029. gadam projekta publiskā apspriešana

12.11.2021 — 17.12.2021
Preiļu novada dome (ZOOM)

Preiļu novada dome 2021.gada 3.novembra ārkārtas domes sēdē pieņēmusi lēmumu Nr.24 4.§ “Par Preiļu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas no 2022.gada projekta nodošanu publiskai apspriešanai”.

  • Preiļu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija no 2022. gada ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteikts Preiļu novada ilgtermiņa attīstības redzējums – vīzija, stratēģiskie mērķi, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva.

Preiļu novada dome 2021.gada 3.novembra ārkārtas domes sēdē pieņēmusi lēmumu Nr.24 3.§ “Par Preiļu novada attīstības programmas 2022.-2029.gadam projekta nodošanu publiskai apspriešanai”.

  • Preiļu novada attīstības programma 2022.–2029. gadam ir pašvaldības vidēja termiņa plānošanas dokuments, kurā noteiktas novada attīstības prioritātes nākamajiem septiņiem gadiem, izvirzīti rīcības virzieni un tam pakārtotie uzdevumi, kurus pašvaldība apņēmusies īstenot tās novada ilgtspējīgas, integrētas un koordinētas attīstības nolūkos. Plānošanas dokuments kalpos par pamatu vietējiem iedzīvotājiem teritorijas un iesaistīto pušu interešu aizstāvībai un ieceru realizācijai turpmākajos gados.

Abu attīstības plānošanas dokumentu publiskā apspriešana ilgs no 2021. gada 12.novembra  līdz 2021. gada 17.decembrim.

Publiskās apspriešanas sanāksmes notiks:

  1. 2021. gada 25.novembrī plkst. 17.30 attālināti tiešsaistē “Zoom” platformā;
  2. 2021. gada 7.decembrī plkst. 17.30 attālināti tiešsaistē “Zoom” platformā.

Informācija par sanāksmi tiks ievietota Preiļu novada pašvaldības mājas lapā www.preili.lv  1 dienu pirms sanāksmes, kurā tiks norādīta pieslēgšanās saite uz sanāksmi. Pieslēgšanās sanāksmēm ir bez iepriekšējas reģistrācijas.  Aicinām savlaicīgi pārliecināties, vai Jūsu datorā / viedierīcē ir lejupielādēta “Zoom” lietotne.

Elektroniskā formātā ar Preiļu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas no 2022.gada projektu un Preiļu novada attīstības programma 2022. – 2029. gadam projektu var iepazīties www.preili.lv un www.geolatvija.lv.

Klātienē ar plānošanas dokumentiem var iepazīties darba laikā: Raiņa bulvāris 19, Preiļos, Preiļu novada domes vestibilā.

Rakstiskus priekšlikumus par abiem attīstības plānošanas dokumentiem var iesniegt līdz š.g. 17.decembrim (ieskaitot) nosūtot pa pastu, adrese: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novada pašvaldība, LV-5301 vai ievietojot domes pastkastītē domes ēkas vestibilā (Raiņa bulvāris 19, Preiļi), Aglonas pagasta pārvaldē ( Somersētas iela 34, Aglona), Riebiņu apvienības pārvaldē ( Saules iela 8, Riebiņi), Vārkavas apvienības pārvaldē (Skolas iela 5,Vecvārkava) vai nosūtīt elektroniski dome@preili.lv vai sanita.melko@preili.lv. Fiziskām personām obligāti jānorāda vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese un telefons. Juridiskām personām jānorāda reģistrācijas numurs, juridiskā adrese un darbības vietas adrese. Iesniegt priekšlikumu var izmantojot arī valsts vienoto ģeotelpiskās informācija portālu ĢeoLatvija (tīmekļa saites norādītas augstāk paziņojumā).

Preiļu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija no 2022.gada

Preiļu novada Attīstības programma – 2022. – 2029. gadam “Esošās situācijas raksturojums 2021. gads”

Preiļu novada Attīstības programma – 2022. – 2029. gadam “Stratēģiskā daļa”

Preiļu novada Attīstības programma – 2022. – 2029. gadam “Rīcības plāns”

Preiļu novada Attīstības programma – 2022. – 2029. gadam “Investīciju plāns 2022.-2024. gadam”

Preiļu novada Attīstības programma – 2022. – 2029. gadam “Īstenošanas uzraudzības un novērtēšanas kārtība”

Lēmums “Par Preiļu novada Attīstības programmas – 2022. – 2029. gadam “Investīciju plāns 2022.-2024. gadam” aktualizēšanu un aktualizētās redakcijas apspriešanu”

Lēmums “Par Preiļu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas no 2022. gada projekta nodošanu publiskai apspriešanai”

Lēmums “Par Preiļu novada Attīstības programmas – 2022. – 2029. gadam projekta nodošanu publiskai apspriešanai”

 

Pēdējās izmaiņas: 12.11.2021.