28. aprīlī Preiļu novada domes sēde

28.04.2021
Preiļu novada dome

Atbilstoši Preiļu novada pašvaldības 2009. gada 1. jūlija saistošo noteikumu Nr.2009/01 „Preiļu novada pašvaldības nolikums” 70. punktam, 2021. gada 29. aprīlī plkst. 15:00 paredzēta Preiļu novada domes sēde. Pēc deputātu lūguma:

1. ATCELT šī gada 29. aprīļa Preiļu novada domes sēdi,
2. SASAUCU Preiļu novada domes sēdi 2021. gada 28. aprīlī plkst. 15.00 attālināti videokonferences veidā.

 

PREIĻU NOVADA DOMES SĒDE

2021. gada 28. aprīlī plkst. 15.00 attālināti – videokonferences veidā

DARBA KĀRTĪBA

Finanšu komitejas jautājumi

1. SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.2021/3 „Grozījumi Nr.1 Preiļu novada domes Saistošajos Noteikumos Nr.2021/01 „Par Preiļu novada 2021. gada pamatbudžetu”
2. Par Preiļu novada pašvaldības 2020.gada pamatbudžeta izpildes apstiprināšanu
3. Par Preiļu novada pašvaldības 2020. gada finanšu pārskata apstiprināšanu
4. Par paceļamo vārtu uzstādīšanu un to finansēšanu pašvaldības piederošajā īpašumā Liepu 2A, Preiļi
5. Par līdzekļu piešķiršanu Pašvaldības policijas autotransporta iegādei
6. Par līdzekļu piešķiršanu granulu apkures katlu uzstādīšanu Salas pamatskolai
7. Par līdzekļu piešķiršanu mākslīgā seguma futbola stadiona apgaismojuma ierīkošanai
8. Par līdzekļu piešķiršanu
9. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Boksa klubs “13 Th Round”
10. Par mazo un vidējo komercsabiedrību un saimnieciskās darbības veicēju projektu līdzfinansēšanas konkursa rezultātu apstiprināšanu
11. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu fiziskām personām
12. Par nekustamā īpašuma nodokļu parādu dzēšanu
13. Par nekustamā īpašuma nodokļu parādu un ar to saistīto nokavējuma naudas dzēšanu maksātnespējīgām fiziskām personām
14. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu un ar to saistīto nokavējuma naudas dzēšanu
15. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu un ar to saistīto nokavējuma naudas dzēšanu
16. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanu likvidētām juridiskām personām
17. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā
18. Par grozījumiem Preiļu novada domes 2020.gada 11.novembra lēmumā “Par ēdināšanas nodrošināšanu izglītojamiem ārkārtējās situācijas laikā” (protokols Nr.20, 3.§)
19. Par Preiļu novada domes 2021.gada 31.marta ārkārtas domes sēdes lēmuma “Par aizdevumu Latvijas – Lietuvas pārrobežu programmas projekta Nr.LLI-476 “Vides kvalitātes uzlabošanas pasākumi publiskajās ūdenstilpnēs Latvijā un Lietuvā” (Save Past for future) aktivitāšu īstenošanai” (protokols Nr.5, 4.§) precizēšanu
20. Par grozījumiem štatu (amatu) sarakstā
21. Par izsoļu rezultātu apstiprināšanu
22. Par zemes gabala nomas tiesību izsoli
23. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu
24. Par pirkuma līguma noslēgšanu

Sociālo, izglītības un kultūras komitejas jautājumi

25. Par Preiļu novada Labklājības pārvaldes grupu dzīvokļu klientu līdzmaksājumu
26. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšana
27. Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu
28. Par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību
29. Par uzņemšanu rindā uz sociālo dzīvojamo platību un dzīvojamās platības piešķiršanu

Novada attīstības un infrastruktūras komitejas jautājumi

30. Par Preiļu novada attīstības pamatrādītāju izvērtējumu par 2020.gadu
31. Par ceļu uzturēšanas klašu publikāciju masu saziņas līdzekļos vasaras sezonai 2021. gadam
32. Par ielu tirdzniecību no treilera
33. Par ielu tirdzniecības vietas ierādīšanu
34. Par zemes iznomāšanu
35. Par izlozes apstiprināšanu
36. Par nekustamā īpašuma sadali
37. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

Domes priekšsēdētāja Maruta Plivda

Pēdējās izmaiņas: 23.04.2021.