Preiļu novada dome 2020. gada 6. augustā rīko zemes gabala Meža ielā 3A Preiļos 2,53 ha platībā izsoli nomas tiesību noteikšanai

05.08.2020 12:00
Preiļu novada dome

Preiļu novada dome 2020.gada 6.augustā plkst. 10.00 rīko zemes gabala Meža ielā 3A, Preiļos, zemes vienības kadastra apzīmējums 7601 001 0009 platībā 2,53 ha izsoli nomas tiesību noteikšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”.

Objekta izmantošanas veids – tehnoloģiskā parka izveide.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties katru darbdienu Preiļu novada domes informācijas centrā, Raiņa bulvārī 19, Preiļos vai pašvaldības oficiālajā mājas lapā www.preili.lv (nomas līguma projekts PDF).

Pieteikumi izsolei tiek pieņemti un reģistrēti no paziņojuma par izsoli publicēšanas brīža līdz – 2020.gada 5.augusta plkst.12.00 Preiļu novada domes informācijas centrā, Raiņa bulvārī 19, Preiļos

Izsoles nomas tiesību noteikšanai objekta sākumcena –1313,00 EUR ( bez PVN).

Nodrošinājums – EUR 655,50 un reģistrācijas maksa  EUR 50,00 maksājamas  novada domes kontā Nr. LV08UNLA 0026000130630, SEB banka.

Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli (izsoles solis EUR 131,30).

Pēdējās izmaiņas: 15.07.2020.