28. maijā Preiļu novada domes sēde (attālināti)

28.05.2020

ATTĀLINĀTA PREIĻU  NOVADA  DOMES SĒDE

2020. gada 28. maijā plkst. 10.00
Attālināti – videokonferences veidā

DARBA KĀRTĪBA

Finanšu komitejas jautājumi

1. SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.2020/4 „Grozījumi Nr.1 Preiļu novada domes Saistošajos Noteikumos Nr.2020/01„Par Preiļu novada  gada pamatbudžetu”
2. Preiļu novada attīstības pamatrādītāju izvērtējums par 2019.gadu
3. Par Preiļu novada domes 2019. gada publiskā pārskata apstiprināšanu
4. Par atbrīvošanu no nomas maksas
5. Par nomas maksas samazinājumu
6. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā
7. Par parāda dzēšanu

 Sociālo, izglītības un kultūras komitejas jautājumi

8. Par līdzekļu piešķiršanu izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu apbalvošanai
9. Par grozījumiem Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas nolikumā
10. Par sociālo dzīvokļu īres līguma pagarināšanu
11. Par atteikšanos no pašvaldības dzīvokļa

Novada attīstības un infrastruktūras komitejas jautājumi

12. Par saistošo noteikumu Nr. 2020/5 “Preiļu novada Preiļu muižas kompleksa un parka aizsardzības un sabiedriskās kārtības noteikumi” apstiprināšanu
13. Par patapinājuma līguma noslēgšanu
14. Par zemes nomas līguma noslēgšanu
15. Par telpu nomu
16. Par ēkas nomu
17. Par nekustamā īpašuma sadali
18. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
19. Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma Celtnieku iela 6-1, Preiļos, reģistrāciju zemesgrāmatā
20. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu  

Priekšsēdētāja otrais vietnieks                                                                        Klavdija Zarāne

 

Pēdējās izmaiņas: 25.05.2020.