30. aprīlī Preiļu novada domes sēde (attālināti)

30.04.2020

ATTĀLINĀTA PREIĻU  NOVADA  DOMES SĒDE

2020. gada 30. aprīlī plkst. 10.00
Attālināti – videokonferences veidā

DARBA KĀRTĪBA

Finanšu komitejas jautājumi

1. Par Preiļu novada pašvaldības 2019. gada pamatbudžeta izpildes apstiprināšanu
2. Par Preiļu novada pašvaldības 2019. gada speciālā budžeta izpildes apstiprināšanu
3. Par Preiļu novada pašvaldības 2019. gada finanšu pārskata apstiprināšanu
4. Par nomas maksas samazinājumu un atbrīvojumu Covid-19 izplatības laikā
5. Par neapdzīvojamās telpas nomas līguma pirmstermiņa izbeigšanu
6. Par parādu dzēšanu
7. Par parādiem
8. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā
9. Par automašīnas izpirkšanu

Sociālo, izglītības un kultūras komitejas jautājumi

10. Par 2017. gada 27. oktobra saistošo noteikumu 2017/14 „Par sociālo palīdzību Preiļu novadā” grozījumu apstiprināšanu
11. Par Preiļu novada pašvaldības darbību Nacionālā veselīgo pašvaldību tīklā
12. Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu
13. Par atteikšanos no pašvaldības dzīvojamās platības

Attīstības un infrastruktūras komitejas jautājumi

14. Par līdzfinansējuma piešķiršanu ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumu ierīkošanai Preiļu novadā
15. Par zemes nomas līguma noslēgšanu
16. Par nosaukuma piešķiršanu, adreses precizēšanu un dzēšanu
17. Par nekustamā īpašuma sadali
18. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības daļai  

Priekšsēdētāja otrais vietnieks                                                                 Klavdija Zarāne

Pēdējās izmaiņas: 28.04.2020.