25. februārī Preiļu novada domes sēde (ar izmaiņām)

25.02.2020

PREIĻU  NOVADA  DOMES SĒDE

2020. gada 25. februārī plkst. 15.00
Preiļos, Preiļu novada domē, Raiņa bulvārī 19, 2.stāva zālē

DARBA KĀRTĪBA

Finanšu komitejas jautājumi

1. Par ar remontdarbiem saistīto izdevumu apmaksu
2. Par līdzfinansējuma piešķiršanu novada biedrību projektiem
3. Par viena izglītojamā izmaksām mēnesī Preiļu novada pašvaldības izglītības iestādēs
4. Par nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumiem
5. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā
6. Par 2019.gada inventarizācijas rezultātiem
7. Par Preiļu novada Attīstības programmas aktualizētā Investīciju plāna 2018.-2024.gadam apstiprināšanu
8. Par Līgumsodu SIA “Preiļu Celtnieks”

 Sociālo, izglītības un kultūras komitejas jautājumi

9. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Raiņa bulvārī 25, Preiļos, dzīvokļu atbrīvošanu
10. Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu
11. Par pašvaldības dzīvojamās platības īres līguma noslēgšanu
12. Par atteikšanos no pašvaldības dzīvojamās platības
13. Par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību

Novada attīstības un infrastruktūras komitejas jautājumi

14. Par līdzfinansējuma piešķiršanu ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumu ierīkošanai Preiļu novadā
15. Par izmaiņām pašvaldības autoceļu (iela) fonda padomes sastāvā
16. Par 2020. gada autoceļu (ielu) fonda līdzekļu sadalījuma plānu Preiļu novadā
17. Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma pārtraukšanu
18. Par adreses piešķiršanu
19. Par pašvaldības nekustamā īpašuma reģistrāciju zemesgrāmatā
20. Par nekustamā īpašuma sadali
21. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu
22. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

Priekšsēdētāja otrais vietnieks                                                                        Klavdija Zarāne

 

Pēdējās izmaiņas: 20.02.2020.