19. decembrī Preiļu novada domes sēde

19.12.2019

PREIĻU NOVADA DOMES SĒDE

2019.gada 19.decembrī plkst. 15.00
Preiļos, Preiļu novada domē, Raiņa bulvārī 19, 2.stāva zālē

DARBA KĀRTĪBA

Finanšu komitejas sēdes jautājumi

1. Saistošie noteikumi Nr.2019/10 „Grozījumi Nr.5  Preiļu novada domes Saistošajos Noteikumos Nr.2019/02 „Par Preiļu novada 2019. gada pamatbudžetu”
2. Saistošie noteikumi Nr. 2019/11 „Grozījumi  Nr.1  „Preiļu novada  pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2  „Par speciālo budžetu  2019.gadam ”
3. Par nekustamā īpašuma nodokļu atlaides piešķiršanu
4. Par parādiem par nenomaksātajiem komunālajiem maksājumiem
5. Par apsaimniekošanā esošo pašvaldības un sociālo dzīvokļu parādu
6. Par zemes nomas līguma izbeigšanu
7. Par zemes nomas līguma noslēgšanu

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdes jautājumi

8. Par grozījumiem Preiļu 1.pamatskolas nolikumā
9. Par PII “Pasaciņa” iesnieguma izskatīšanu
10. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu
11. Par sociālo dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu
12. Par atteikšanos no pašvaldības dzīvojamās platības
13. Par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību

Novada attīstības un infrastruktūras jautājumu komitejas sēdes jautājumi

14. Par Preiļu novada Attīstības programmas aktualizētā Investīciju plāna 2018.-2024.gadam apstiprināšanu
15. Par Preiļu novada attīstībai nozīmīgāko valsts iestāžu kompetencē esošo projektu aktualizētā saraksta apstiprināšanu
16. Par nekustamā īpašuma sadali
17. Par nekustamā īpašuma maiņu
18. Par Preiļu novada domes 2014. gada 24. septembra sēdes lēmuma, protokols Nr.4 punkta 3.6.8. atcelšanu
19. Par zemes nomu
20. Par detālplānojuma Preiļu pilsētas centra teritorijai sagatavotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai
21. Par līdzfinansējuma piešķiršanu ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumu ierīkošanai Preiļu novadā

Priekšsēdētāja otrais vietnieks                                                                         Klavdija Zarāne

 

Pēdējās izmaiņas: 16.12.2019.