31. oktobrī Preiļu novada domes sēde

31.10.2019

PREIĻU NOVADA DOMES SĒDE

2019.gada 31.oktobrī plkst. 15.00
Preiļos, Preiļu novada domē, Raiņa bulvārī 19, 2.stāva zālē

DARBA KĀRTĪBA

Finanšu komitejas sēdes jautājumi

1. Par aktualizētā Preiļu novada Attīstības programmas Investīciju plāna apstiprināšanu
2. Par lokālplānojuma zemes vienībai A.Paulāna ielā 1a, Preiļos izstrādes uzsākšanu
3. SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.2019/8 „Grozījumi Nr.4 Preiļu novada domes Saistošajos Noteikumos Nr.2019/02„Par Preiļu novada 2019. gada pamatbudžetu”
4. Par Preiļu novada domes 2019.gada 31.jūlija lēmuma Nr. 9. § 3 pārskatīšanu
5. Par aizdevumu SAM 5.6.2. projekta “Preiļu novada uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība” būvdarbu, būvuzraudzības un autoruzraudzības realizēšanai
6. Par finansējuma piešķiršanu Preiļu novada Kultūras centram
7. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Mūsmājas”
8. Par izsoles rezultātiem
9. Par izmaiņām Preiļu novada domes iepirkumu komisijas sastāvā
10. Par dzīvokļa īpašuma Andreja Upīša ielā 20-4, Preiļos, Preiļu novadā izsoli
11. Par ceļu uzturēšanas klašu publikāciju masu saziņas līdzekļos ziemas sezonai 2019. – 2020. gadam

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdes jautājumi

12. Par Preiļu novada domes apbalvojumu piešķiršanu
13. Par līdzekļu piešķiršanu
14. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu
15. Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu
16. Par sociālās dzīvojamās platības maiņu
17. Par sociālā dzīvokļa piešķiršanu
18. Par uzņemšanu rindā uz sociālo dzīvojamo platību

Novada attīstības un infrastruktūras jautājumu komitejas sēdes jautājumi

19. Par SAM 5.5.1. projektā Nr. 5.5.1.0/17/I/007 “Rīteiropas vērtības” Preiļu pils 2.kārtas darbu un apjomu izmaiņām
20. Par nekustamā īpašuma sadali
21. Par zemes vienību reģistrāciju zemesgrāmatā
22. Par adreses piešķiršanu pašvaldībai piekritīgajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7601 004 0309
23. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu

Domes priekšsēdētāja     Maruta Plivda

Pēdējās izmaiņas: 29.10.2019.