26. septembrī Preiļu novada domes sēde

26.09.2019

PREIĻU  NOVADA  DOMES SĒDE

2019.gada 26.septembrī plkst. 15.00
Preiļos, Preiļu novada domē, Raiņa bulvārī 19, 2.stāva zālē

DARBA KĀRTĪBA

Finanšu komitejas sēdes jautājumi

1. Par līdzekļu piešķiršanu
2. Par finansējuma piešķiršanu Preiļu novada vēstures un lietišķās mākslas muzejam
3. SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.2019/7 „Grozījumi Nr.3 Preiļu novada domes Saistošajos Noteikumos Nr.2019/02 „Par Preiļu novada  gada pamatbudžetu”
4. Par grozījumiem štatu (amatu) sarakstā
5. Par izmaiņām Pelēču pamatskolas štatu sarakstā
6. Par viena izglītojamā izmaksām mēnesī Preiļu novada pašvaldības izglītības iestādēs
7. Par līdzekļu piešķiršanu sakarā ar pedagogu mēneša atalgojuma izmaiņām
8. Par nekustamā īpašuma reģistrāciju zemesgrāmatā
9. Par izsoles rezultātiem
10. Biedrības „Rēzeknes 36” iesnieguma izskatīšana
11. Biedrības “Mūsmājas” iesnieguma izskatīšana
12. Par zemes nomu
13. Par pašvaldības dzīvokļa apmaiņu

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdes jautājumi

14. Par grozījumiem Pelēču pamatskolas nolikumā
15. Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu
16. Par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību
17. Par pašvaldības dzīvojamās platības piešķiršanu
18. Par sociālās dzīvojamās platības piešķiršanu
19. Par uzņemšanu rindā uz pašvaldības sociālo dzīvojamo platību
20. Par sociālās dzīvojamās platības sadali
21. Par sociālā dzīvokļa sadali
22. Par sociālās dzīvojamās platības maiņu
23. Par atteikšanos no sociālās dzīvojamās platības
24. Par atbalstāmajām profesijām

Novada attīstības un infrastruktūras jautājumu komitejas sēdes jautājumi

25. Par atkritumu apsaimniekošanas tarifu Preiļu novadā
26. Par līdzfinansējuma piešķiršanu ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumu ierīkošanai Preiļu novadā
27. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Sporta iela 3c,Preiļos, reģistrāciju zemesgrāmatā
28. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Sporta iela 3d,Preiļos, reģistrāciju zemesgrāmatā
29. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Sporta iela 5a,Preiļos, reģistrāciju zemesgrāmatā
30. Par nekustamā īpašuma sadali
31. Par pašvaldībai piekritīgā zemes gabala sadali

 Domes priekšsēdētāja                                                                             Maruta  Plivda

Pēdējās izmaiņas: 23.09.2019.