30. augustā Preiļu novada domes sēde

30.08.2019

PREIĻU  NOVADA  DOMES SĒDE

2019. gada 30. augustā plkst. 10.00
Preiļos, Preiļu novada domē, Raiņa bulvārī 19, 2.stāva zālē

DARBA KĀRTĪBA

Finanšu komitejas sēdes jautājumi

1. SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.2019/6 „Grozījumi Nr.2 Preiļu novada domes Saistošajos Noteikumos Nr.2019/02  „Par Preiļu novada  gada pamatbudžetu”
2. Par līdzekļu piešķiršanu
3. Par izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu apbalvošanu
4. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā
5. Par izsoles rezultātiem
6. Par nekustamā īpašuma reģistrāciju zemesgrāmatā
7. Par līguma slēgšanu ERAF SAM projekta “Uzņēmējdarbības vides uzlabošana un investīciju piesaistes veicināšana Preiļu novadā” darbībai “Intervences noliktavu ēkas un funkcionāli saistītās teritorijas izbūve Rietumu ielai pieguļošā teritorijā”  būvdarbu, būvuzraudzības un autoruzraudzības realizēšanai
8. Par SIA “Preiļu slimnīca” 2019.gada 1.pusgada pārskatu
9. Par SIA “Preiļu saimnieks” 2019.gada 1.pusgada pārskatu
10. Par atvaļinājumu pašvaldības izpilddirektoram
11. Par Preiļu novada pašvaldības domes izpilddirektora atbrīvošanu no amata
12. Par konkursa izsludināšanu

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdes jautājumi

13. Par apstiprināšanu “ Kārtība, kādā tiek veikta Preiļu novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības vērtēšana un noteiktas vispārizglītojošo izglītības iestāžu vadītāju amata vienības un algas likmes ņemot vērā izglītības iestādei piešķirto valsts budžeta finansējumu”
14. Par izmaiņām “Kārtība pedagogu mērķdotācijas sadalei Preiļu novada izglītības iestādēs”
15. Par saistošo noteikumu Nr. 2016/12 „Bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Preiļu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē” grozījumu apstiprināšanu
16. Par pabalsta piešķiršanu
17. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu
18. Par pašvaldības dzīvokļa īres līguma pārrakstīšanu
19. Par sociālā  dzīvojamās platības statusa piešķiršanu
20. Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu
21. Par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību
22. Par uzņemšanu rindā uz pašvaldības sociālo dzīvojamo platību

Novada attīstības un infrastruktūras jautājumu komitejas sēdes jautājumi

23. Par līdzfinansējuma piešķiršanu ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumu ierīkošanai Preiļu novadā
24. Par līdzfinansējuma piešķiršanu
25. Par adreses piešķiršanu
26. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
27. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu un noteikšanu
28. Par nosaukuma piešķiršanu
29. Par nekustamā īpašuma sadali
30. Par Latvijas Botāniķu biedrības vēstules izskatīšanu
31. Par Preiļu novada domes 2019.gada 27.jūnija sēdes lēmuma, protokols Nr.8.,punkta 25.2. precizēšanu

                  Domes priekšsēdētāja                                                                                             Maruta  Plivda

Pēdējās izmaiņas: 27.08.2019.